Przetargi.pl
Konserwacja elementów strzelnicy ul. Wojska Polskiego w Giżycku

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja elementów strzelnicy ul. Wojska Polskiego w Giżycku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja elementów strzelnicy ul. Wojska Polskiego w Giżycku Charakterystyka przedmiotu zamówienia Opis wieży dowodzenia nr 79 Budynek wolnostojący o konstrukcji murowanej. Stropodach płaski żelbetowy pokryty papą. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną i odgromową. Dane techniczne budynku - rok budowy - 1977r - kubatura - 110m³ - powierzchnia użytkowa - 42m² - wysokość budynku - 12,45m Opis kontenera LS1 Kontener zbudowany jest z kształtowników zimnogiętych ocynkowanych, ocieplonych pianą poliuretanową. Okładzina ścian zewnętrznych i wewnętrznych z blachy niskoprofilowanej. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa. Dane techniczne budynku - kubatura - 39,6m³ - powierzchnia użytkowa - 13,2m² - średnia wysokość budynku - 2,68m I. Opis przedmiotu zamówienia (dokładny zakres prac podany jest w PRZEDMIARZE ROBÓT) 1. Wieża dowodzenia nr 79: 1.1. Rozbiórka pokrycia dachowego z papy. 1.2. Demontaż obróbek blacharskich. 1.3. Zerwanie szlichty cementowej. 1.4. Rozebranie izolacji dachu ze styropianu. 1.5. Demontaż rynny nadającej się do użytku ze złożeniem na odkład do ponownego montażu. 1.6. Wykonanie szlichty na połaci dachu wraz z wykonaniem spadków. 1.7. Wykonanie izolacji dachu ze styropiany EPS 100-038 gr.5cm. 1.8. Porycie dachu 3 warstwami papy termozgrzewalnej S4 i S5. 1.9. Wykonanie obróbki pasów nadrynnowych z blachy powlekanej gr.0,55mm. 1.10. Wykonanie obróbki z blachy powlekanej gr. 0,55m na styku powierzchni dachu ze ścianą ogniomuru. 1.11. Montaż rynny dachowej ze złożonej na odkład i pochodzącej z demontażu (bez kosztu rynny). 1.12. Załadunek, wywóz oraz utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 2. Kontener LS1: 2.1. Wymiana 2szt. aluminiowych drzwi zewnętrznych wyposażonych w dwa zamki o wym. 0,75x2,06m wraz z ościeżnicami . 2.2. Wymiana 1szt. aluminiowych drzwi wewnętrznych wyposażonych w jeden zamek o wym. 0,75x2,06m wraz z ościeżnicą . 2.3. Wymiana okien PCV o wymiarach 0,52x1,13m i 1,5x1,13m wraz z wykonaniem systemowych obróbek wokół okien. 2.4. Wymiana dachu o powierzchni 18,91m2 wraz z wymianą belek, izolacji i okładziny. 2.5. Wymiana podłóg o powierzchni 13,19m2 wraz z wymianą belek, izolacji i okładzin. 2.6. Zeskrobanie starej farby na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych wraz z pomalowaniem farbą do nawierzchni metalowych typu HAMMERITE. 2.7. Wymianą kratek wentylacyjnych. 3. Nawierzchnia drogi: 3.1. Rozebranie nawierzchni z brukowca ze złożeniem na odkład do ponownego montażu. 3.2. Wykonanie pomiarów pod drogę. 3.3. Wykonanie koryta na głębokości 60cm. 3.4. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grubości 30cm. 3.5. Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa o grubości 15cm. 3.6. Wykonanie podbudowy górnej z kruszywa o grubości 15cm. 3.7. Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej pochodzącej z odzysku i złożonej na odkład (bez kosztu kostki). 3.8. Wykonanie ławy pod krawężniki z betonu B-20. 3.9. Ułożenie krawężników betonowych wtopionych najazdowych 12x25cm a podsypce cementowo-piaskowej, 3.10. Załadunek, wywóz oraz utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 3 400,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium w post. nr 44/2019 ”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa „Ustawa pzp”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do siwz) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do siwz). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) Dowód wniesienia wadium W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. UWAGA! Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie to może złożyć razem z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach