Przetargi.pl
„Konserwacja dróg publicznych na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Gniezno w 2019 r.”

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614264611 , fax. 614264611
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno
  ul. Wrzesińska 83
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614264611, fax. 614264611
  REGON: 63001142100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja dróg publicznych na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Gniezno w 2019 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych, polegająca na: a) uzupełnieniu nawierzchni kruszywem drogowym - kruszywo drogowe wapienne o frakcji od 0 mm do 63 mm lub - kruszywo łamane (granit, melafir, gabro, sjenit, amfibolit, gnejs, bazalt itp.) o frakcji od 0 mm do 63 mm; oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem dróg leśnych na najbardziej zniszczonych fragmentach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie leśnictw Brody, Kowalewko i Las Miejski. b) wykonaniu mijanek oraz uzupełnieniu ich nawierzchni kruszywem drogowym (dotyczy Pakietów Nr I, III,) - kruszywo drogowe wapienne o frakcji od 0 mm do 63 mm lub - kruszywo łamane (granit, melafir, gabro, sjenit, amfibolit, gnejs, bazalt itp.) o frakcji od 0 mm do 63 mm; oraz wyprofilowaniem i ich zagęszczeniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie leśnictw Brody i Las Miejski. Dla zapewnienia należytych warunków eksploatacyjnych i naprawy zniszczonych fragmentów dróg publicznych (przez dojazd transportu leśnego do wywozu drewna z terenów poklęskowych oraz magazynowanie drewna) konieczna staje się konserwacja dróg publicznych o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych bez zbytniego ingerowania w środowisko naturalne jako nawierzchnie utwardzone z materiałów neutralnych nie szkodzących środowisku. Zamówienie zostało podzielone na 3 części (pakiety): Pakiet Nr 1 – Leśnictwo Brody Pakiet Nr 2 – Leśnictwo Kowalewko Pakiet Nr 3 – Leśnictwo Las Miejski Ilości kruszywa do wbudowania: Pakiet Nr 1 – Leśnictwo Brody – 4000 ton (w tym kruszywo na 3 mijanki) Pakiet Nr 2 – Leśnictwo Kowalewko – 1550 ton Pakiet Nr 3 – Leśnictwo Las Miejski – 2550 ton (w tym kruszywo na 5 mijanek) Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr I - 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); Pakiet nr II- 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100); Pakiet nr III - 2600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100); 13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 1 do SIWZ); . 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 11.1. ppkt 1 (wg wzoru – zał. nr 3 do SIWZ); 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 11.1. ppkt 2 (wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ); 4) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 11.1. ppkt 3 (wg wzoru – zał. nr 7 do SIWZ); 5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Kompletna oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 11.1. ppkt 1 (wg wzoru – zał. nr 3 do SIWZ); 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 11.1. ppkt 2 (wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ); 4) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 11.1. ppkt 3 (wg wzoru – zał. nr 7 do SIWZ); 5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1 i 8 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zawierać: a) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy; b) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) wskazanie pełnomocnika; d) zakres pełnomocnictwa; e) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach