Przetargi.pl
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łagów

Nadleśnictwo Łagów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-025 Łagów, Wola Łagowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Łagów
  Wola Łagowska
  26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290020064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lagow.radom.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łagów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 a) Konserwacja drogi leśnej nr inw. 220/16 w Leśnictwie BardoZadanie obejmuje konserwację drogi na odcinku o długości 1900 m. b) Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR/0177 w Leśnictwie BardoZadanie obejmuje konserwację drogi na odcinku o długości 1840 m. c) Konserwacja drogi leśnej nr inw. 220/11 w Leśnictwie BaćkowiceZadanie obejmuje konserwację drogi na odcinku o długości 3270 m.Część nr 2 a) Konserwacja drogi leśnej nr inw. 220/26 w Leśnictwie ChańczaZadanie obejmuje konserwację drogi na odcinku o długości 1870 m. b) Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR/0123 w Leśnictwie ChańczaZadanie obejmuje konserwację drogi na odcinku o długości 838 m. c) Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR/0187 w Leśnictwie OrłowinyZadanie obejmuje konserwację drogi na odcinku o długości 1570 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości:Część 1 - 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)Część 2 - 780,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenianastępujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych robót.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjebądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeliWykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Część nr 1jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem lub konserwacją drogi/dróg. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum120 000,00 zł brutto.Część nr 2jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem lub konserwacją drogi/dróg. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum45 000,00 zł brutto.UWAGA!W przypadku składania oferty na obie części, Wykonawca może wykazać się jedną robotą na obie części, na które składa ofertę, jeżeli wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla części, na które Wykonawca składa ofertę (np. wartość roboty dla części 1 i 2 to minimum 165 000,00 zł).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach