Przetargi.pl
„Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających na terenie Gminy Trzebinia” – sektor A i B.

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 121 227 , fax. 326 121 147
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  ul. Marszałka Piłsudskiego 14
  32540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 326 121 227, fax. 326 121 147
  REGON: 52723300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl / BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających na terenie Gminy Trzebinia” – sektor A i B.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m. in: Standardy: Wykoszenie i wygrabienie porostów, odmulenie koryta, plantowanie ziemi, oczyszczanie terenu. Koszenie trawy do wysokości nie wyżej niż 5 cm. Szczegółowy zakres prac określają przedmiary prac stanowiące załącznik do s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71311100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Sektor A - 2 500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Sektor B - 1 600,00 zł ( słownie jeden tysiąc sześćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych. d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr: BS Oddz./Trzebinia 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 W przypadku wnoszenia wadium w formie dokumentów wymienionych w ppkt b, c, d, e ich oryginał należy złożyć w Urzędzie Miasta w Trzebini I piętro pok. Nr 25 czynne : - poniedziałek - czwartek : od 7:30 do 15:30, piątek: od 7:30 do 14:00. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Zwrot i zatrzymanie wadium Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4 a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a , z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG – należy złożyć wraz z ofertą. b) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie - należy złożyć wraz z ofertą. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp - należy złożyć wraz z ofertą. d) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży dokumenty, które będą określały w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą wynikać między innymi z umów cywilno-prawnych (np. zlecenia, najmu, dzierżawy). e) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.trzebinia.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej) informacji podanych w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Informację należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Trzebini ul. Rynek 18, II piętro pok. nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach