Przetargi.pl
Konserwacja budynku nr 123 na terenie WOSzK w Mrągowie.

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja budynku nr 123 na terenie WOSzK w Mrągowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja budynku nr 123 na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo – Kondycyjnego w Mrągowie. 1.1. Dane techniczne istniejącego obiektu: Budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach 42,85x18,55[m] i wysokości 8,5m. Dach płaski pokryty papą. Obróbki blacharskie rynny dachowe i rury spustowe ocynkowane. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo. W części budynku na całej długości nad garażami od strony jeziora jest taras z którego są wejścia do magazynów na piętrze. 2. Ogólny zakres robót do wykonania: 2.1. Demontaż rynien i rur spustowych. 2.2. Demontaż instalacji odgromowej. 2.3. Rozbiórka pokrycia dachowego z papy. 2.4. Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy. 2.5. Demontaż obróbek blacharskich. 2.6. Zerwanie jednej warstwy papy i wyrównanie powierzchni. 2.7. Oczyszczenie powierzchni do malowania ścian i sufitów zewnętrznych. 2.8. Roboty ziemne – wykopy wokół budynku celem wykonania izolacji fundamentów i zasypanie. Zaizolować przeciwwodnie ze względy na podmokły teren i ocieplić od strony zewnętrznej fundamenty znajdujące się pod ziemią na całym obwodzie budynku styrodurem lub jego odpowiednikiem o grubości min. 10 cm, zaizolować ściany masą uszczelniającą i zabezpieczyć folią kubełkową. 2.9. Wykonanie ocieplenia budynku (ścian styropianem gr. 15 cm). 2.10. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 razy. 2.11. Naprawa kominów ponad dachem. 2.12. Oczyszczenie i pomalowanie wentylatorów dachowych metalowych z blachy. 2.13. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej. 2.14. Wykonanie obróbek blacharskich. 2.15. Wymiana kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku. 2.16. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej. 2.17. Montaż rur spustowych i rynien dachowych. 2.18. Wykonanie instalacji odgromowej – dach budynku pokryty papą. 2.19. Wyrównanie i pomalowanie powierzchni nieocieplanych. 2.20. Uzupełnienie ubytków na powierzchniach budynku. 2.21. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków na pochylni dla niepełnosprawnych. 2.22. Wykonanie ścianki działowej z karton-gips z oknem podawczym i drzwiami dwuskrzydłowymi. 2.23. Wymiana opraw oświetleniowych LED zewnętrznych na budynku z uwzględnieniem docieplenia. 2.24. Montaż umywalki na szafce. 2.25. Pomalowanie pomieszczeń magazynowych. 2.26. Wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniach i na zewnątrz. 2.27. Załadunek, wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów powstałego po rozbiórce. 2.28. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do siwz). 2.29. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych, 00/100). 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp. 5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post. nr 48/2020 – „Konserwacja budynku nr 123 na terenie WOSzK w Mrągowie” 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa „Ustawa pzp”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do SIWZ) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. − Jeżeli wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. − Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Dowód wniesienia wadium. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. − W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach