Przetargi.pl
Konserwacja, bieżące utrzymanie i obsługa urządzeń oświetleniowych ulic, dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Jarosław

Gmina Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6248610 , fax. 016 6248613
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarosław
  ul. Piekarska 5 5
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6248610, fax. 016 6248613
  REGON: 65090048200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja, bieżące utrzymanie i obsługa urządzeń oświetleniowych ulic, dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Jarosław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest konserwacja, bieżące utrzymanie i obsługa urządzeń oświetleniowych ulic, dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Jarosław, zasilanych z sieci energetycznej na terenie gminy Jarosław w 2013 i 2014 roku. Konserwacją i obsługą objęte są wszystkie punktu świetlne tj. będące w ewidencji majątkowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu - 867 szt. oraz będące w ewidencji majątkowej Zamawiającego - 82 szt. Wykaz punktów zapalania (sterowania) oraz ilości punktów świetlnych będących przedmiotem zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń. 2) Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy: a) dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo - rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych, b) sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji z oględzin Zamawiającemu, c) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów). d) utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, a to: -utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, -okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, -malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych e) wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, a to: - uszkodzonych opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.), - uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp. - innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia; f) usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia. g) załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach - zgodnie z tabelą świecenia ustaloną przez Zamawiającego, h) całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie, powiadamianie odbiorców w przypadku wyłączeń wraz z kosztami. i) utylizacja uszkodzonych źródeł światła. j) pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp. k) ponadto Wykonawca zobowiązany jest: - na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzone wspólnie przez obie strony - termin i zakres kontroli strony będą uzgadniać z 3 dniowym wyprzedzeniem. - sprawdzanie i poprawne działanie: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno - pomiarowej, - likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni) - Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń oświetlenia ulicznego. Urządzenia te (nowo wybudowane, lub dobudowane) zostaną włączone do konserwacji po upływie terminu gwarancji udzielonego przez wykonawcę tych robót. - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych. 3) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy dostępu do urządzeń energetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami, procedurami, instrukcjami w zakresie BHP obowiązującymi w PGE Dystrybucja i zobowiąże się pisemnie do ich przestrzegania oraz podda się kontroli służb BHP PGE Dystrybucja S.A. Odział Zamość
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach