Przetargi.pl
Konserwacja 30 sztuk obrazów Aleksandra Szturmana ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-426 Białystok, ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7421473, 7421440
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10 10
  15-426 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7421473, 7421440
  REGON: 00027632800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury samorządu wojewodztwa podlaskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja 30 sztuk obrazów Aleksandra Szturmana ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja 30 sztuk obrazów Aleksandra Szturmana ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w 2 egzemplarzach. 1. Ulica w Sienie, płótno olej, 65x34cm, MB/S/ 2028 2. Kościół Św. Anny i Bernardynów w Wilnie , płótno olej, 50x42cm, MB/S/ 2029 3.Widok uliczki ( Rottenburg), płótno olej, 68x39cm, MB/S/ 2030 4. Widok w Sienie, płótno olej 54,5x 70 cm, MB/S/2031 5. Fragment miasta włoskiego, płótno olej, 50x 41 cm, MB/S/2032 6. Uliczka w Rotterdamie, płótno olej, 52,5x38cm, MB/S/ 2033 7. Fragment uliczki z bramą, płótno olej, 50x 40,5cm, MB/S/ 2034 8 .Widok ulicy z wieżą kościoła, płótno olej, 70x41cm, MB/S/ 2035 9. Podwórko w Konstantynopolu, płótno olej, 59x58,5cm, MB/S/2036 10. Fasada katedry w Orwieto, płótno olej, 100x 63,5cm, MB/S/ 2037 11. Fragment miasteczka, płótno olej, 40,5x46 MB/S/ 2038 12. Zaułek w Wilnie, płótno olej, 72x 46cm, MB/S/ 2040 13. Fragment Wenecji, płótno olej, 73x60,5cm, MB/S/ 2042 14. Domy w Wenecji, płótno olej, 65x 89cm, MB/S/ 2043 15. Uliczka włoskiego miasta, płótno olej, 87x47 cm MB/S/2044 16.Fragment ulicy w Rotterdamie, płótno olej, 64x 45cm, MB/S/2045 17. Fragment Wenecji, płótno olej, 56,5 x 46cm, MB/S/ 2046 18. Fragment miasta włoskiego, płótno olej, 36 x 26,8cm, MB/S/ 2049 19. Fragment miasta północnego, płótno olej, 34,5x 54cm, MB/S/ 2050 20. Kościół Św. Franciszka w Asyżu, płótno olej, 45,5x 55,5cm, MB/S/2059 21.Fragment miasta włoskiego, płótno olej, 28,5x 34 cm, MB/S/2060 22. Mury obronne z wieżą, płótno olej, 32x 50 cm, MB/S/2064 23. Fragment Torunia, płótno olej, 32,5x 51,5cm, MB/S/ 2065 24. Katedra w Orwieto, płótno olej, 101 x 68 cm, MB/S/2072 25. Widok Sieny, płótno olej, 59,5 x 72,5cm, MB/S/2073 26. Widok ogólny Sieny, płótno olej, 71,5x 103cm, MB/S/2074 27. Pałac Dożów w Wenecji, płótno olej, 100x 83cm, MB/S/2075 28. Pejzaż podgórski, płótno olej, 17,5x 43,5cm, MB/S/2077 29 Fasada katedry w Orwieto, płótno olej, 71x 48,5cm, MB/S/ 2079 30. Katedra w Sienie, płótno olej, 79,5 x 68cm, MB/S/ 2084 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): CPV 92.52.21.00 - 7 usługi ochrony obiektów historycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 925221007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: program konserwatorski
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach