Przetargi.pl
Konkurs Grantowy - Cyfrowa Gmina

Miasto i Gmina Łosice ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Łosice
  Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  REGON: 030237405
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminalosice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konkurs Grantowy - Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy dostawy komputerów stacjonarnych, laptopów, monitoró, dysków SSD oraz oprogramowania biurowego.Zamówienie dotyczy dostawy zasilaczy awaryjnych do podtrzymania pracy urządzeń sieciowych.Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, drukarki etykiet, skanera dokumentów i skanerów kodów kreskowychZamówienie dotyczy dostawy sprzętu sieciowego i akcesoriów do wyposażenia szaf rack.Zamówienie dotyczy dostawy monitorów interaktywnych, ekranów dotykowych, telewizora oraz projektora z powerbankiem.Zamówienie dotyczy dostawy ekranu multimedialnego, kamery, nagłośnienia, statywu mobilnego do ekranu multimedialnego, które stworzą mobilny zestaw do prowadzenia wideokonferencji oraz obsługi pracy rady gminy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach