Przetargi.pl
Koncepcja Techniczna dla zadania: Zabudowa wyrwy na prawym brzegu rzeki Odry w km. 73+600-73+850 wraz z remontem/odbudową umocnień regulacyjnych koryta w miejscowości Dziergowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna 59a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Żelazna 59a
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 368302575
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPaństwowa jednostka prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koncepcja Techniczna dla zadania: Zabudowa wyrwy na prawym brzegu rzeki Odry w km. 73+600-73+850 wraz z remontem/odbudową umocnień regulacyjnych koryta w miejscowości Dziergowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przygotowaniu koncepcji technicznej dla zadania: „Zabudowa wyrwy na prawym brzegu rzeki Odry w km. 73+600-73+850 wraz z remontem/odbudową umocnień regulacyjnych koryta w miejscowości Dziergowice - usuwanie szkód powodziowych”.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych dla zadania na zabudowę wyrwy brzegowej z remontem zabudowy regulacyjnej koryta rzeki Odry w części przyległej do prawego brzegu. Dokumentacja ta wskaże rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania celem zabezpieczenia prawego brzegu rzeki Odry. Docelowo mają zostać wykonane prace, których celem będzie likwidacja powstałych uszkodzeń podczas przejścia fali powodziowej w czerwcu i październiku 2020 r. oraz remont budowli regulacyjnych w korycie rzeki Odry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia, nr 2.0 – 2.1 Mapy poglądowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach