Przetargi.pl
Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni

GMINA STERDYŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 08-320 Sterdyń, Tadeusza Kościuszki, 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STERDYŃ
  Tadeusza Kościuszki, 6
  08-320 Sterdyń, woj. mazowieckie
  REGON: 711582084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sterdyn.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni” na działce nr ew. 76/2 w Obrębie ew. 0026 Sterdyń-Osada, gmina Sterdyń. Planowana inwestycja zakłada powstanie budynku wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony. W nowym obiekcie powstaną dwa boksy garażowe dla samochodów pożarniczych. Wokół strażnicy zostanie ułożona kostka brukowa, zbudowane zostanie ogrodzenie. Budynek zostanie zaopatrzony w przyłącza wodociągowe, energetyczne i gazowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, projekt budowlany, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie przewiduje warunków w tym zakresie.2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie przewiduje warunków w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie przewiduje warunków w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia jeśli na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:a) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności:- osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mającą uprawnienia bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która po uzyskaniu uprawnień pełniła funkcję kierownika na co najmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;- osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej mającą uprawnienia bez ograniczeń lub uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która po uzyskaniu uprawnień pełniła funkcję kierownika na co najmniej jednym kontrakcie ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;- osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej, mającą uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która po uzyskaniu uprawnień pełniła funkcję kierownika na co najmniej jednym kontrakcie o ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;Informacje dodatkowe:1)Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tej funkcji.2)Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021. poz.1646).3)W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach