Przetargi.pl
Kompl.odpł.peł.obow.nadz. nad rob.bud.podczas real.zad.pn.Rozbudowa istniejącej DW971Krynica-Muszyna-Piwniczna,odc.ref.050 w km3+410,67do km3+482,47polegająca na bud.zatoki auto.w m.Milik, gm.Muszyna

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184714009
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 184714009
  REGON: 491893061
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompl.odpł.peł.obow.nadz. nad rob.bud.podczas real.zad.pn.Rozbudowa istniejącej DW971Krynica-Muszyna-Piwniczna,odc.ref.050 w km3+410,67do km3+482,47polegająca na bud.zatoki auto.w m.Milik, gm.Muszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obowiązek kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej DW 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna, odc. ref. 050 w km 3+410,67 do km 3+482,47 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik, gmina Muszyna”.Przedmiotem zamówienia jest obowiązek kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej DW 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna, odc. ref. 050 w km 3+410,67 do km 3+482,47 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik, gmina Muszyna”, które obejmuje swoim zakresem budowę:- zatoki autobusowej wymagającej rozbudowy prawej strony drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna na długości 71,80 m,- muru oporowego o długości 59,0 m, wysokość 3,10-3,84 m zmienna skokowo,- linii kablowej oświetlenia ulicznego,- kanału technologicznego składającego się z rury osłonowej fi 125 mm oraz czterech rur fi 40 mm,- odcinka sieci teletechnicznej.Zakres kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej DW 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna, odc. ref. 050 w km 3+410,67 do km 3+482,47 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik, gmina Muszyna”, określony został w projektach budowlanych i wykonawczych wraz z załącznikami, opiniach i uzgodnieniach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu umowy brały udział następujące osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego:- w specjalności mostowej,- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,posiadające stosowne uprawnienia do nadzorowania robót zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.Zakres rzeczowy określony na podstawie dokumentacji projektowej.Zakres obowiązków:1) pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB,2) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, 3) sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót,4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji,5) przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót,6) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy, 7) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,8) informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji, 9) sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami,10) współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazów robót, wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym), informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp., 11) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci),12) potwierdzenie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót,13) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru,14) sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,15) sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,16) poświadczenie terminu zakończenia robót,17) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.18) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń.19) Wykonawca zobowiązuje się, że wymienione w pkt. 18 dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych.20) organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze w godz. urzędowania tj. poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 21) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, 22) pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego,23) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych,24) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty budowlane,25) uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorach zadania,26) przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową,27) obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawcę robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach