Przetargi.pl
Kompleksowy nadzór inwestorski przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2021-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 52483200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy nadzór inwestorski przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie czynności kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj”. 2. Przedmiotem umowy jest kompleksowy nadzór nad: 1) Opracowaniem dokumentacji projektowej na: a) budową bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 9 w miejscowości Legionowo w ciągu ul. Polnej i Kwiatowej wraz z układem jezdni dojazdowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz usunięciem wszelkich kolizji, b) rozbiórką istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej 2) Uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, odstępstw, decyzji oraz zezwoleń na budowę i rozbiórkę, zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem map z projektem podziału nieruchomości w tym uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, 3) Realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu: a) bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 9 w miejscowości Legionowo w ciągu ul. Polnej i Kwiatowej wraz z układem jezdni dojazdowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz usunięciem wszelkich kolizji. b) rozbiórki istniejącego przejazdu kolejowego w rejonie ul. Kwiatowej. 4) Opracowaniem i pozyskaniem w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów oraz rozliczeniem Inwestycji. 3. Na zakres prac objętych współfinansowaniem przez PKP z uwzględnieniem postanowień PFU – Tom IV składają się: a) likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie, b) budowa konstrukcji Wiaduktu w części znajdującej się pod linią kolejową, c) usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową, d) dokumentacja projektowa dla prac określonych w pkt. a, b, c powyżej, 4. Pozostały zakres prac projektowych i robót finansuje Gmina Miejska Legionowo. 5. Wymagane jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Polnej. Wymagane jest również utrzymania przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowym. 6. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu POIiŚ 5.1.- 35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – ETAP III 7. Szczegółowy opis Zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz koncepcją oraz projekt umowy. 8. Zamówienie realizowane z projektu/programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 10. Zamawiający nie określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach