Przetargi.pl
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023

GMINA SKOŁYSZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 38-242 Skołyszyn, Skołyszyn 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134491729
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SKOŁYSZYN
  Skołyszyn 12
  38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 134491729
  REGON: 370440382
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.skolyszyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon I - Siepietnica, Świecany.Zamówienie obejmuje świadczenie usługi ZUD w miejscowościach: Siepietnica i części miejscowości Święcany. Łączna długość dróg objętych zamówieniem: 24,00 km + place - 1450m2.Rejon II - Kunowa, Pusta Wola, Przysieki "Zawodzie", Harklowa.Zamówienie obejmuje świadczenie usługi ZUD w miejscowościach: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki przysiółek"Zawodzie" i Harklowa.. Łączna długość dróg objętych zamówieniem: 29,74 km + place - 8860m2.Rejon III - Święcany.Zamówienie obejmuje świadczenie usługi ZUD w miejscowościach: Święcany (oprócz obszaru uwzględnionego w części I). Łączna długość dróg objętych zamówieniem: 34,50 km + place 6070m2.Rejon IV - Jabłonica, Lipnica Górna.Zamówienie obejmuje świadczenie usługi ZUD w miejscowościach: Jabłonica i Lipnica Górna. Łączna długość dróg objętych zamówieniem: 24,55 km + place 1370m2.Rejon V - Bączal Dolny, Bączal Górny.Zamówienie obejmuje świadczenie usługi ZUD w miejscowościach: Bączal Dolny, Bączal Górny.Łączna długość dróg objętych zamówieniem: 24,10 km + place 1400m2.Zamówienie obejmuje świadczenie usługi ZUD w miejscowościach: Przysieki (oprócz przysiółka "Zawodzie"). Łączna długość dróg objętych zamówieniem: 13,10 km + place 1580m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa dla żadnej z części;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa dla żadnej z części;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa dla żadnej części;4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa, wymagania poniżej;Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie -załącznik nr 3 do SWZ).Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli będą wymagane), których mowa w pkt 2.2 – 2.4 SWZ składać będzie tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.2.2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: nie dotyczy.2.3 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dla każdego rejonu dysponuje odpowiednim potencjałem sprzętowym (lub ma do niego dostęp poprzez dzierżawę, wynajem, kupno lub inny sposób), w ilości nie mniejszej niż:a) Rejon I: Siepietnica, Święcany:• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg;b) Rejon II: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa:• trzy pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg;c) Rejon III: Święcany:• trzy pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg;d) Rejon IV: Jabłonica, Lipnica Górna:• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg;e) Rejon V: Bączal Dolny, Bączal Górny:• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg;f) Rejon VI: Przysieki:• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką przystosowaną do posypywania dróg.Ponadto Wykonawca każdego rejonu powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego - zastępczego jak pługi lemieszowe średnie, ciężkie lub wirnikowe, równiarki, koparki, spycharki gąsienicowe, itp. niezbędnego do udrażniania dróg w warunkach ekstremalnych.Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedkłada wykaz posiadanego sprzętu według wzoru jako załącznik nr 7 do SWZ.2.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu złożył wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składaoświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ).2.5. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.2 – 2.3, w terminie niekrótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach