Przetargi.pl
5. Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Wierzawice, 874
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
  874
  37-300 Wierzawice, woj. podkarpackie
  REGON: 180054074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm-park.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  5. Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Stare Miasto, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Przychojec, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości,Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Dębno, Chałupki Dębniańskie, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości,Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Gwizdów, Biedaczów, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości,Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Giedlarowa, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości,Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Wierzawice, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości,Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk tj.: Piskorowice, Rzuchów, które obejmuje odśnieżanie lub piaskowanie z solą, wykonywane w zależności od warunków atmosferycznych łącznie lub oddzielnie. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:-zwalczanie śliskości oraz przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów,-odśnieżanie dróg i jezdni na całej szerokości,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:a) dysponuje lub będzie dysponował:- pojazdami przeznaczonymi do odśnieżania dróg i zwalczania gołoledzi, które posiadają dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do ruchu i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).b) dysponuje lub będzie dysponował:- osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do obsługi i kierowania pojazdami określonymi powyżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach