Przetargi.pl
Kompleksowe usługi prania wraz z transportem dla Szpitala SP ZOZ Łasin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 86-320 Łasin, ul. Radzyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 664 203 , fax. 564 664 251
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
  ul. Radzyńska 4
  86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 664 203, fax. 564 664 251
  REGON: 87025081000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spzozlasin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi prania wraz z transportem dla Szpitala SP ZOZ Łasin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : a) kompleksowe wykonanie usług pralniczych wraz z transportem w pralni Wykonawcy przez okres 24 m-cy obejmujących:  odbiór prania z pralni Zamawiającego;  pranie wodne z dezynfekcją, suszenie, prasowanie, maglowanie;  czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego;  dostarczanie czystego prania do pralni Zamawiającego; 2 razy w tygodniu: wtorek: w godz. 12.30 – 14.00 czwartek: w godz. 12.30 – 14.00 adres pralni Zamawiającego: Pralnia SP ZOZ Łasin ul. Grudziądzka 2 86 – 320 Łasin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli przedstawi: a) Dokument wydany przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzający, że pralnia, w której będzie wykonywana usługa objęta niniejszym zamówieniem spełnia wymagania w zakresie prania bielizny szpitalnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą - Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz: 1) wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1-3) – załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 – załącznik 4 do SIWZ, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5 do SIWZ, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (jeżeli dotyczy), 6) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy), a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 7) Główne postanowienia umowy (projekt umowy) zaakceptowany 8) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert). Każdy wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach