Przetargi.pl
Kompleksowe usługi informatyczne - przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji , subskrypcji ochrony antywirusowej urządzeń dostępowych FortiGate w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 35310 Rzeszów, ul. Wierzbowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 672 030 , fax. 178 672 037
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Wierzbowa 14
  35310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 672 030, fax. 178 672 037
  REGON: 29111500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi informatyczne - przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji , subskrypcji ochrony antywirusowej urządzeń dostępowych FortiGate w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne - przedłużenie wsparcia serwisowego , przedłużenie gwarancji, subskrypcji ochrony antywirusowej urządzeń dostępowych FortiGate w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 2), b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), (zgodnie z zał. nr 3), d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- Załącznik Nr 5 i 6 do SIWZ e) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (informacja o dokumentach zawarta w załączniku 1 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach