Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 641-67-59 , fax. 22 641-52-14
 • Data zamieszczenia: 2020-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
  ul. Zamiany 13
  02-786 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 641-67-59, fax. 22 641-52-14
  REGON: 17185839000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 r. poz. 381 z późn. zm) co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach