Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 533 84 20 , fax. 89 532 02 28
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Lubelska
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 533 84 20, fax. 89 532 02 28
  REGON: 28052268400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip197.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=157&y=0&status=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie w tym: 1) Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 4) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych 5) Ubezpieczenie komunikacyjne AC, ASS, OC, NNW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach