Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia, maszyn i mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu ogłasza przetarg

 • Adres: 14-300 Morąg, ul. Kujawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 757 26 70 , fax. 89 757 26 70
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu
  ul. Kujawska 1
  14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 757 26 70, fax. 89 757 26 70
  REGON: 51134072000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.moragzszio.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia, maszyn i mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Temat: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia, maszyn i mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”. Postępowanie znak: ZSZiO.271.1.2019. Część nr 1 - Dostawa wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 38310000 - Wagi precyzyjne 39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39221100 - Zastawa kuchenna 39221200 - Zastawa stołowa 39314000 - Przemysłowy sprzęt kuchenny 39513000 - Bielizna stołowa 39711000 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi 39711110 - Chłodziarkozamrażarki 39711200 - Roboty kuchenne 39713100 - Zmywarki do naczyń 42214100 - Piece kuchenne 39221000 - Sprzęt kuchenny 39300000 - Różny sprzęt 39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, tj. zamówiony asortyment musi być fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku i technicznie sprawny. 3. Zamówiony asortyment ma być kompletny i gotowy do eksploatacji. Część nr 2 - Dostawa maszyn gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 38310000 - Wagi precyzyjne 39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39314000 - Przemysłowy sprzęt kuchenny 39711000 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi 39711110 - Chłodziarkozamrażarki 39711200 - Roboty kuchenne 39713100 - Zmywarki do naczyń 42214100 - Piece kuchenne 39221000 - Sprzęt kuchenny 39300000 - Różny sprzęt 39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39711361 - Kuchenki elektryczne 42959000 - Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych maszyn gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, tj. zamówiony asortyment musi być fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku i technicznie sprawny. 5. Zamówiony asortyment ma być kompletny i gotowy do eksploatacji. Część nr 3 - Dostawa mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 39141000 - Meble i wyposażenie kuchni 39141100 - Regały 39141300 - Szafy 6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, tj. zamówiony asortyment musi być fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku i technicznie sprawny. 7. Zamówiony asortyment ma być kompletny i gotowy do eksploatacji. dotyczy wszystkich części: 8. Warunki gwarancji i rękojmi: Zamawiający wyznaczył minimalny udzielonej gwarancji i rękojmi, który nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1AA, 1BB i 1CC do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 1 do wzoru projektu umowy uniwersalnym dla wszystkich części. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 10.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1A, 1B i 1C do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1AA, 1BB i 1CC). 10.2. Zaoferowany asortyment powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1AA, 1BB i 1CC do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 10.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 10.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1AA, 1BB i 1CC do SIWZ zakresie wszystkich parametrów, wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1A, 1B i 1C do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1AA, 1BB i 1CC). 10.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane odpowiednio w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane odpowiednio w Formularzu ofertowym w tym odpowiednio w formularzu technicznym przez Wykonawcę. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 12. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1A do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1AA) – na I część. 2. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1B do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1BB) – na II część. 3. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1C do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1CC) – na III część. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 8. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 9. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 2) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach