Przetargi.pl
kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin

Gmina Gubin o statusie wiejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24A
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3594546 w. 102 , fax. 068 3594546
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gubin o statusie wiejskim
  ul. Piastowska 24A 24A
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 068 3594546 w. 102, fax. 068 3594546
  REGON: 97077025000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin w tym : I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. III. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz dewastacji. IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz koszt odtworzenia danych. V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. VII. Ubezpieczenia komunikacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oferty
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminagubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach