Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne na lata 2011-2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne na lata 2011-2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie z podziałem na zadania: 1). Zadanie nr 1: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na lata 2011 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz załącznikiem nr 1b. 2). Zadanie nr 2: Ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. na lata 2011 - 2012 inne niż komunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1c. 2. Oba zadnia stosownie do swojego zakresu muszą obejmować ubezpieczeniem odpowiednio poniżej wymienione klauzule dodatkowe: 1) klauzula reprezentantów, 2) klauzula automatycznego pokrycia w przypadku wzrostu sumy ubezpieczenia, 3) ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia od zdarzeń losowych rozszerzone o szkody spowodowane przepięciem i przetężeniem, 4) klauzule odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: - pracodawcy za wypadki pracowników przy pracy, - wadliwie wykonane prace i usługi, - szkody wyrządzone przez podwykonawców, - szkody w środowisku naturalnym, - szkody w mieniu ruchomym osób trzecich użytkowanym przez osoby objęte ubezpieczeniem, - szkody z tytułu pogryzienia przez psa. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na zadania określonym w ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpgk.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach