Przetargi.pl
Kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (INSPEKTORA NADZORU) kompleksowego pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu. Zakres nadzoru inwestorskiego będzie obejmował nadzór nad robotami budowlanymi w następujących branżach: branża drogowa, budowlana, elektryczna (wraz z fundamentami pod małą architekturę oraz zielenią), branża kanalizacji deszczowej tj. nad robotami prowadzonymi podczas wykonywania całego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach rewitalizacji Rynku w Rawiczu. 2. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie nie obejmuje nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach tego przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej. Nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej i sanitarnej będzie sprawowany przez inspektorów powołanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rawiczu sp. z o.o.. Niezależnie od powyższego informuje, że zgodnie z ustaleniami wymiana sieci gazowej wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego będzie realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. 3. Opis zadania inwestycyjnego: ETAP 1 : Rewitalizacja Rynku w Rawiczu. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane: 1) branży budowlanej, drogowej i elektrycznej oraz zieleni a) prace branży budowlanej polegające na: wykonaniu odwodnienia szczelinowego, dostawie wraz z montażem podstawy pod makietę miasta, wycieraczek stalowych przy wejściu do ratusza, dostawie i montażu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej kratek ściekowych żeliwnych, osadzeniu drewnianych ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych, masztów flagowych, słupków drogowych, osadzeniu krat stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo pod drzewa projektowane i istniejące, rozbiórce konstrukcji podziemnych, rozbiórce budynku toalet, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i fundamentów ratusza, wykonaniu komory technicznej fontanny, wykonaniu fundamentów pod planowany pomnik niedźwiedzia, wykonaniu kotwy montażowej odciągu sceny, tulei montażowej tablicy wystawowej, b) prace branży drogowej polegające na: robotach ziemnych, usunięcie warstwy urodzajnej, mechanicznej rozbiórce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy tłuczniowej, rozbiórce nawierzchni chodników i nawierzchni drogowej, rozbiórce krawężników betonowych, zasypaniu otworu po rozebraniu szaletu miejskiego, mechanicznym wykonaniu koryta, mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wywozie ziemi, wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x80 i 40x40, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej 5x5 i 14x14, wykonaniu nawierzchni z płyt kamiennych 80x120x160, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych 40x80 o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20, o strukturze młoteczkowanej i formie bezfazowej, wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik, wykonaniu krawężników kamiennych wtopionych 12x20, wykonaniu oporników kamiennych 12x25, regulacji istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, studni telekomunikacyjnych i innych, c) prace branży elektrycznej polegające na: robotach pomiarowych, kopaniu i zasypaniu rowów dla kabli, wykopach ręcznych wraz z zasypaniem, ułożeniu rur osłonowych, montażu uziomów poziomych, nasypywanie warstw piasku, układaniu kabli, zamontowaniu rur ochronnych z PCW, mechanicznym wykuciu bruzd, zarobieniu na sucho końców kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, podłączeniu przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, powiększaniu wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym, wykonaniu otworów w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych, demontażu istniejących rozdzielnic na parterze ratusza, wykonaniu i zamontowaniu tablicy rozdzielczej wraz z podłączeniem przewodów, wykonaniu rozdzielnicy „RG”, budowie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych, uszczelnieniu otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową, wciągnięciu kabli światłowodowych do kanału wciągarką mechaniczną rejestratorem siły, montażu skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montażu elementów systemu telewizji użytkowej – konwerter sygnału (z materiałem), wykonaniu prób funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej, wciąganiu mechanicznym kabla w otwór wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiał, wykonaniu kanału instalacyjnego z PCW, układaniu poziomego okablowania strukturalnego montażu i podłączeniu „gniazda” zasilania choinki w uchwycie mocującym choinkę, montowaniu w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych, montażu opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza z podwójną optyką asymetryczną, montażu opraw doziemnych iluminacji pomnika niedźwiedzia, montażu opraw doziemnych iluminacji placu rynku, wykonaniu instalacji niezbędnych do systemu nagłośnienia, podłączeniu rozdzielnicy fontanny (instalacje i rozdzielnica fontanny wg opracowania dostawcy urządzenia), odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane w ziemi i przykręcane w komorze fontanny, oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36W w komorze fontanny, przygotowaniu podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym w komorze fontanny, odgałęźniki, łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe w komorze fontanny, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne w komorze fontanny, przewody kablowe w komorze fontanny, montażu złączy w kanalizacji, mufa zapinana, jeden spajający światłowód, montażu złączy – spajany światłowód, podłączeniu tablicy informacyjnej, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk, montażu obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogródków, montażu rozdzielnicy doziemnej dla zasilania imprez masowych, wykonaniu pomiarów reflektometrycznych linii światłowodowych, wykonaniu włączeń prądu, odtworzeniu posadzki zniszczonej w trakcie wprowadzania kabli do ratusza wraz z gipsowaniem i malowaniem ścian, wykonaniu badań i koniecznych pomiarów, montażu i stawianiu słupów oświetleniowych, montażu przewodów do opraw oświetleniowych, montażu opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, układaniu kabli. d) prace z zakresu zieleni polegające na: zabezpieczeniu drzew na okres wykonania robót ziemnych, ścięcie wraz z karczowaniem starych drzew, wycięcie i karczowanie starych drzew i żywopłotów wraz z wywiezieniem, odmładzanie starszych drzew, przygotowanie terenu pod sadzenie drzew, montaż ekranów korzeniowych wykonanych z żebrowanej folii HDPE z recyklingu, o żebrowanych ściankach wysokości 600 mm, sadzenie drzew liściastych form piennych, sadzenie drzew liściastych form piennych – kotwienie bryły korzeniowej, wykonanie systemu nawadniająco-napowietrzającego z karbowanych rur prefabrykowanych z zamontowanym wlewem aluminiowym, rozścielenie kory sosnowej, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. 2) branży kanalizacji deszczowej Prace z zakresu kanalizacji deszczowej polegające w szczególności na: robotach ziemnych (roboty pomiarowe, ręczne wykopy, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, wykonanie kanałów rurowych, zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypanie wykopów liniowych, wywóz ziemi wraz z opłatą z wysypiska, przywóz piasku, wykonanie umocnienia ścian wykopów, mechaniczne plantowanie terenu), robotach demontażowych (demontaż rurociągów kamionkowych kielichowych, demontaż studni rewizyjnych, demontaż rurociągów), wykonaniu robót montażowych (kanały i kształtki z rur PVC, wykonanie studni betonowych, wykonanie studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących – wpusty ściekowe uliczne, montaż, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych), wykonanie inspekcji TV i kamerowaniu video kanalizacji. 3) Technologii fontanny: - prace polegające w szczególności na: dostawie i montażu filtru piaskowego, zaworu sześciodrogowego, pompy obiegowej, urządzenia kontrolno-pomiarowego (redox i pH), śluzy dozującej tabletki, zestawu dozującego korektor pH, zestawu dozującego środek antyglonowy, elektrozaworu, dolewania wody, filtru siatkowego, zaworów czerpalnych, wodomierza skrzydełkowego, pompy zatapialnej, pomp obiegowych, dyszy napływowych, grzejnika elektrycznego, trójników redukcyjnych na sieci wodociągowej, wykonaniu rurociągów z rur polietylenowych, z tworzyw sztucznych, wykonaniu prób szczelności instalacji wodociągowych, uruchomieniu fontanny, szkoleniu obsługi, wykonaniu dokumentacji powykonawczej, dostawy środków chemicznych do rozruchu fontanny, dostawie i montażu szafy głównej technologii, szafy sterowania programowego, wykonaniu przejść szczelnych. Poza robotami wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do wykonania innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego Wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 1) pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego dostęp do posesji przyległych (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień), 3) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz skuteczne informowanie mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (np. ulotki informacyjne), 4) utrzymania stałej liczby miejsc postojowych na rynku w ilości 80 podczas trwania inwestycji, 5) realizowania prac etapami z podziałem na poszczególne pierzeje rynku, 6) opracowanie harmonogramu całości prac uwzględniającego ciągłość prac ziemnych (rozpoczęte prace ziemne nie mogą być przerwane), 7) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego: dokumentacja fotograficzna elewacji budynków przyległych, starych nawierzchni, zieleni. 4. Orientacyjna wartość szacunkowa robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim (bez sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej) ustalona na podstawie szacunków / kosztorysów inwestorskich wynosi netto – około 7,1 mln zł. Podana wartość jest wartością szacunkową i może służyć jedynie dla Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) do rozeznania wartości zadania i być pomocna do ustalenia ceny ofertowej. Kwota ta nie stanowi ze strony zamawiającego żadnego zobowiązania co do wartości nadzorowanych robót. Wartość nadzorowanych robót będzie znana po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych o których mowa wyżej i sposób ich wykonania, który będzie przedmiotem kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej opracowanej dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z załącznikami oraz wydanymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami itp. dokumentami dla tego zadania tj. projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji zgłoszeniowej, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi. stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W/wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl (zakładka: zamówienia publiczne). 6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi (poza siecią gazową, wodociągową i kanalizacją sanitarną), w ramach wymienionego zadania w pełnym zakresie we wszystkich występujących branżach przy realizacji robót w tym w szczególności w specjalnościach (branżach): 1) konstrukcyjno – budowlana, 2) inżynieryjna drogowa, 3) instalacyjna w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, 4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz telekomunikacyjnych . 7. Zamawiający wymaga dodatkowo zgodnie z prawomocną decyzją nr 503/2017 z dnia 11 września 2017 roku Zn ABŚ.6740.437.2017 Starosty Rawickiego w Rawiczu aby Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnił co najmniej jednego inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami konserwatorskimi bez określenia specjalności dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 roku Nr 138, poz. 1554). 8. Zamawiający wymaga obecności minimum dwa razy w tygodniu (w dni robocze) inspektora / inspektorów nadzoru w okresie prowadzenia robót na danej budowie oraz zgłoszenia się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność inspektora/ów nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej do 3 godzin od powiadomienia pisemnego, ustnego, mailowego lub telefonicznego. 9. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach – specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym (oraz inspektorami Nadzoru branży wodociągowej, sanitarnej i gazowej). 10. Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji Inspektora/ów Nadzoru dla poszczególnych branż oraz inne funkcje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Ponieważ roboty budowlane wymagają ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynności na budowie. Wykonawca powinien zapewnić swoim inspektorom nadzoru oraz personelowi pomocniczemu niezbędne wsparcie i pomoc techniczną, które może być konieczne do właściwego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Nadzorowane roboty budowlane będą prowadzone przy zabytku na terenie historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 07.03.1956 roku pod nr rejestru kl.IV.-73/19/56 na terenie nieruchomości położonej w Rawiczu przy Rynku, ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia, na dz. o nr ewid. 2877, 739, 843, 362/2, 2810/2, 524, 700, 639, 2875, 2867, 331, 339, 348, 372/1, 397, 410, 2865, 2864, 2850, 2849, 795, 786, 746, 729. Zamawiający posiada pozwolenie nr 445/2017/A z dnia 31.07. 2017 roku wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego. 12. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zm.). Do podstawowych obowiązków WYKONAWCY (Inspektora Nadzoru ) będzie należało w szczególności: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie - na wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowuje i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych lub ich części (etapów) jak również udział w przekazywaniu ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 13. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy: 1) wykonanie kamerą 360 stopni inwentaryzacji stanu istniejącego dotyczącej budynków, dróg oraz infrastruktury technicznej i przekazanie jej Zamawiającemu na zapisanym elektronicznym nośniku, 2) ustanowienie inspektora/inspektorów nadzoru wymaganych branżach dla całego zadania, ze wskazaniem inspektora - koordynatora. Czas pracy inspektora/inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu (w dni robocze) inspektora / inspektorów nadzoru w okresie prowadzenia robót na danej budowie w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu; 3) zgłoszenie się inspektora/ów nadzoru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność inspektora/ów nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej do 3 godzin od powiadomienia pisemnego, ustnego, mailowego lub telefonicznego, 4) udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót; 5) przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 6) organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie jak również organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami - ustaleniami; 7) ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robot, (jeżeli będzie wymagany), 9) zapewnienie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót budowlanych, monitorowanie budowy oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym (jeżeli będzie wymagany harmonogram), 10) sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru wykonanych robót w danym okresie przedkładanych przez wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i zamiennych oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót, 11) wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 12) spisywanie notatek i protokołów z każdorazowego przeprowadzonego pobytu / kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Zamawiającemu, 13) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 14) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, technicznych jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 15) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 16) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 17) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 18) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 19) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 20) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, 21) ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z części robót, 22) przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego, 23) egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary, inwentaryzacje itd.) 24) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 25) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji, 26) sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót budowlanych oraz dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych do odbioru i przekazania do użytkowania zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlanego jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego zamówienia, 27) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy, 28) nadzór na robotami dodatkowymi i podobnymi do wysokości 10 % wartości tych robót, 29) potwierdzenie wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego o zakończeniu realizacji zamówienia, 30) zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego, 31) pomoc w sprawdzaniu ofert Wykonawców i udział w pracy komisji przetargowej (jeżeli będzie taka potrzeba), 32) udział w spotkaniach na budowie, w radzie budowy lub innego rodzaju organizowanych spotkaniach przez Zamawiającego oraz Wykonawcę robót, 33) udział w przeglądzie gwarancyjnym, pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie. 14. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z zapytania ofertowego i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 15. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 16. Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie sprawował nadzór inwestorski zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji zgłoszeniowej – projekcie budowlanymi wykonawczym oraz wynikają z Polskich Norm. 17. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapoznał się dokumentacją projektową dla danego zadania celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 18. Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07. 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niże podane dokumenty: a) wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę ofertę przetargową złożoną w formie oryginału (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, c) zobowiązanie innych podmiotów - złożone w formie oryginału (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego do zobowiązania pełnomocnictwa –zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 6 do SIWZ. d) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji, tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach