Przetargi.pl
„Kompleksowa usługa w ramach Hackathonu projektu Szkoła z Technologią”

Centrum Nauki Kopernik ogłasza przetarg

 • Adres: 00-390 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Kopernik
  Wybrzeże Kościuszkowskie 20
  00-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140603313
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucje kultury wpisane do RIK

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa usługa w ramach Hackathonu projektu Szkoła z Technologią”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienie jest kompleksowa usługa wsparcia organizacji wydarzenia w ramach Hackathonu projektu Szkoła z Technologią.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:a) załączniku nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,b) załączniku nr 2 projektowanych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wpostępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwie usługi w ramach oddzielnych umów polegające na kompleksowej usłudze i o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 złotych brutto każda (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej- co najmniej równowartość 40 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu).Uwaga: Poprzez kompleksową usługę Zamawiający rozumie organizację wydarzeń polegające co najmniej na: zapewnieniu noclegów, wyżywienia i atrakcji integracyjnej dla min 10 osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach