Przetargi.pl
Kompleksowa usługa sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty

ZACHĘTA - NARODOWA GALERIA SZTUKI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, Plac Stanisława Małachowskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHĘTA - NARODOWA GALERIA SZTUKI
  Plac Stanisława Małachowskiego 3
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000275949
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zacheta.art.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (pl. Małachowskiego 3) oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie (ul. Gałczyńskiego 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).Wykonawca może wnieść wadium w:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek: BGK 33 1130 1017 0020 1460 8920 0005 tytułem wadium ZP/07/2022.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej· w zakresie wiedzy i doświadczenia:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na sprzątaniu powierzchni biurowych przez minimum 6 następujących po sobie miesięcy o wartości minimalnej 250 000,00 zł brutto, na obiekcie o powierzchni minimum 3 000 m2 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Uwaga: Jedna usługa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania powierzchni biurowych odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną przy czym:• pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną),• pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część spełnia warunek określony powyżej, tj. polega na sprzątaniu powierzchni biurowych przez minimum 6 następujących po sobie miesięcy o wartości minimalnej 250 000,00 zł brutto, na obiekcie o powierzchni minimum 3 000 m2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach