Przetargi.pl
Kompleksowa usługa serwisowa - prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej 15kV oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 15323 Białystok, ul. Słoneczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 654 86 80 , fax. 85 654 87 15
 • Data zamieszczenia: 2018-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion Miejski Sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 1
  15323 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 654 86 80, fax. 85 654 87 15
  REGON: 20076318600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa serwisowa - prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej 15kV oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa serwisowa: 1.1) Prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej ST 01-X2026 "STADION" oraz urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 15 kV zgodnie z Instrukcją eksploatacji stacji transformatorowej ST 01-X2026 "STADION" zwaną dalej instrukcją eksploatacji, a w szczególności: a) wykonywanie oględzin stacji co 6 miesięcy, b) wykonywanie przeglądów stacji co 1 rok, c) wykonywanie doraźnych napraw, d) testowe uruchomienie agregatów prądotwórczych bez obciążenia co 30 dni na 30 minut, e) testowe uruchomienie agregatów prądotwórczych pod pełnym obciążeniem co 1 rok, f) wykonywanie rocznego przeglądu agregatów prądotwórczych (kontrola stanu/wymiana filtrów i oleju). 1.2) prowadzenie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV mającej na celu spełnienie wszelkich wymagań podyktowanych przepisami prawa z zachowaniem obowiązujących norm, zaleceń producentów, DTR, warunków gwarancji, zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Stadionu Miejskiego w Białymstoku oraz zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych na Stadionie Miejskim w Białymstoku, 1.3) wykonywanie corocznego, autoryzowanego przez producenta przeglądu UPSów w stacjach ST1-ST4, 1.4) wykonywanie corocznego, autoryzowanego przez producenta przeglądu urządzeń do centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego (1R1A w ST1, 3R1A w ST3), 1.5) wymiana elementów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych (żarówki, świetlówki, lampy, oprawy oświetleniowe, klosze, moduły awaryjne opraw oświetleniowych, wkładki bezpiecznikowe itp), 1.6) wykonywanie wszelkich napraw instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w celu usunięcia awarii oraz ich przyczyn i następstw w obrębie powierzonych instalacji, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie obiektu, 1.7) naprawa jest realizowana w całości wraz z uwzględnieniem użytych materiałów, narzędzi i wszelkich części zamiennych (w tym materiałów eksploatacyjnych) w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia za co Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, 1.8) w przypadku awarii elementów objętych gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do doraźnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania obiektu, systemu bądź instalacji i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu zgłoszenia o ujawnionej usterce przez co rozumiane jest protokolarne jej stwierdzenie z podaniem dokładnej lokalizacji, 1.9) Wykonawca zapewnia stałą, całodobową gotowość do usunięcia awarii, przez co rozumiane jest niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu w terminie maksymalnie 2 godzin od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu; UWAGA: Niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji przy każdej awarii urządzeń, instalacji i systemów jest jednym z kryteriów oceny ofert i czas ten może być krótszy w zależności od wyboru Wykonawcy, 1.10) Zamawiający wymaga aby po usunięciu awarii wykonawca przedstawił pisemny raport z opisem wykonanych czynności, 2) odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczów) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ . 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na umową o pracę w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia określonego ust. 3. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że zatrudni (osobiście lub poprzez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności konieczne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 3 – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający w Rozdz. III – usługa serwisowa pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ wskazał minimalną ilość osób, którą należy zatrudnić. Wymiar czasu pracy zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 4. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ 5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy. 6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiących odpowiednio Załącznika nr 1 i 10 do SIWZ. 7. Celem oszacowania zakresu świadczenia usługi Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania jak największej informacji o obiekcie, jego stanu, itp. Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 gr.) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). UWAGA:  W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie tj. konsorcjum, spółka cywilna, wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 2 ppkt 2 – 5 winno być wstawione co najmniej na ustanowionego pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o sygn. akt: IV CSK 86/17,  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancja bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. numer konta: 85 1240 1154 1111 0010 3579 7475, z dopiskiem: „DZR-271-6/2018 - „Kompleksowa usługa serwisowa - prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej 15kV oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku”, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty, 2) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oddzielnej kopercie w Stadionie Miejskim Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok (oryginał) z odpowiednią adnotacją na kopercie, iż jest to wadium do postępowania nr DZR-271-6/2018, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Sekretariat Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. otwarty jest w godzinach 8:00-16:00, 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez pełnomocnika Wykonawców. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 2) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do jej złożenia. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 5, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w sytuacji gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Załącznika nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1.1) zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2) zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 2) – 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w Rozdz. VI ust. 6 pkt 1 ppkt 1.1) – 1.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkanie tej osoby. Zapisy w ppkt 1.1) i 1.2) w zakresie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 1.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Poleganie na potencjale innych podmiotów ( art. 22a) ustawy Pzp. 2.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 2.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rodz. VI ust. 1 pkt. 1). 2.3) Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymaganych w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1) – 4) 2.4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na lub zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy), 2.5) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.6) Zamawiający oceni czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2.7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp): 3.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączając do oferty. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 3.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1) - 4) na żądanie Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, 3.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdz. V ust. 3 pkt 3) ppkt. 3.1) i 3.2) musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów w języku obcym, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenie lub dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach