Przetargi.pl
Kompleksowa usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP w Lublinie.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20080 Lublin, ul. Niecała 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 665 200 , fax. 814 665 201
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Niecała 14
  20080 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 200, fax. 814 665 201
  REGON: 43121364700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mup.lublin.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP w Lublinie w okresie od dnia następnego po dniu podpisaniu umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty środków finansowych stanowiących wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Usługa powyższa polegać ma na zapewnieniu poprawnej jakości wydruków i kopii, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: wykonywanie wszelkich niezbędnych konserwacji i przeglądów technicznych, dokonywanie wszelkich niezbędnych napraw urządzeń z użyciem części i podzespołów nowych, nieregenerowanych, zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń, zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, za wyjątkiem papieru, zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń wraz z ich wymianą, na żądanie Zamawiającego zastępowanie urządzeń na czas ich naprawy lub urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji Urządzeniami zastępczymi tego samego typu, w tym wniesienie ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, podłączenie i skonfigurowanie w asyście uprawnionego pracownika Zamawiającego, bieżący odbiór i utylizacja wszelkich zużytych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, współpraca z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy, udzielenie 6-cio miesięcznej gwarancji na wymienione części i materiały eksploatacyjne. Usługą objęte będą wszystkie urządzenia Zamawiającego w liczbie 67 sztuk oraz urządzenia zastępcze, którymi Wykonawca zastąpi urządzenia nienadające się do naprawy lub zabrane do naprawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby i rodzaju objętych usługą urządzeń w przypadku likwidacji zużytych urządzeń lub zakupem nowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50323000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału. W przypadku składania dokumentów innych niż pisemne zobowiązanie Zamawiający dopuszcza złożenie niniejszych dokumentów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niniejsze dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 2. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia ( wg załącznika nr 3 do SIWZ). Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku ubiegania się wspólnie przez Wykonawców o udzielenie zamówienia: 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia winien złożyć odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dopuszcza się złożenie oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika działającego w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3.2. Oświadczenie , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu winien złożyć odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie oryginału, dokumenty wymagane w pkt III.5.1 oraz Formularz Oferty są składane przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3.3. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Poza oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winni załączyć do oferty pełnomocnictwo. 3.4. Dokumenty wymagane w pkt 2 winien złożyć odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie oryginału, zgodnie z pkt 2. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 (10.1.a oraz pkt 10.2.1 SIWZ). 5.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zamawiający dokona w prowadzonym postępowaniu najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach