Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie

Gmina Dywity ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, Olsztyńska, 32
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dywity
  Olsztyńska, 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510742971
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ugdywity.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Bukwałd, gmina Dywity zgodnie z zakresem robót:• kompleksowa termomodernizacja kotłowni – wymiana źródła ciepła na pompę ciepła z gruntowym kolektorem pionowym,• docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,• wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie dachu,• docieplenie stropu nad piwnicą,• docieplenie stropu nad parterem,• docieplenie stropu nad poddaszem,• docieplenie podłogi na gruncie,• wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,• montaż instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła,• modernizacja oświetlenia,• dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych,• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,• przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej do aktualnych przepisów p.poż. – zgodnie z projektem technicznymRoboty będą prowadzone na terenie czynnego i użytkowanego budynku zgodnie z zapisami w § 6 ust.1 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ustawy został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.3. Zamawiający dodatkowo zamieszcza pytania i odpowiedzi udzielone w postępowaniu nr ZP.271.24.2022, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 4. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku - Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, z dopiskiem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie” Oznaczenie sprawy: ZP.271.8.2023.7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi branży sanitarnej i elektrycznej o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.UWAGA!W przypadku, gdy ww. zakres zadania budowlanego będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym mowa powyżej.2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie:a) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która posiada minimum 5 letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika budowy;b) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń c.o., wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika robót/ budowy;c) 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która posiada minimum 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika budowy;- które przynależą do Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zamawiający wymaga aby ww. osoby posiadały aktualne zaświadczenia o przynależności do organizacji Samorządu Zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. uprawnień przez jedną osobę.*UWAGA!1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach