Przetargi.pl
Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 - Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych.

Gmina Parczew ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551237, 3551236
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parczew
  ul. Warszawska 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551237, 3551236
  REGON: 52414000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umparczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 - Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 obejmuje m. in.: Teren I 1) Budowa ścieżek i placów z kostki betonowej; 2) Wyposażenie w elementy małej architektury: urządzenia do ćwiczeń, stoły do gry, kosze na śmieci, ławki; 3) Odbudowa trawnika po pracach budowlanych; 4) Wykonanie nasadzeń; Teren II 1) Budowa ścieżek i placów z kostki betonowej; 2) Wyposażenie w elementy małej architektury: urządzenia do ćwiczeń, stoły do gry, kosze na śmieci, ławki; 3) Odbudowa trawnika po pracach budowlanych; 4) Wykonanie nasadzeń; Zadanie nr 2 obejmuje m. in.: 1) Rozbiórkę istniejących obrzeży na wysokości projektowanych ciągów pieszych; 2) Rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników; 3) Roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją; 4) Ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności jak dla KR1 na gruntach zaliczanych do kategorii podłoża G3 - wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm obramowanych obrzeżem lekkim 6x20 cm; 5) Roboty ziemne; 6) Roboty nawierzchniowe; 7) Roboty porządkowe. Zadanie nr 3 obejmuje m. in.: 1) Rozbiórkę istniejącego krawężnika i obrzeży na wysokości remontowanych elementów dróg, ciągów pieszych, jezdnych i chodników; 2) Rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg manewrowych i ciągów pieszych, jezdnych o nawierzchni asfaltowej oraz chodników, nawierzchni z płyt ażurowych na miejscach postojowych; 3) Roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją w przypadku odkrycia; 4) Ułożenie nowych warstw nawierzchniowych z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5; 5) Wykonanie nowych warstw nawierzchniowych na planowanym utwardzeniu działki; 6) Roboty ziemne; 7) Roboty porządkowe. Zadanie nr 4 obejmuje m .in.: 1) Instalację monitoringu CCTV; 2) Wymianę istniejących słupów oraz opraw oświetleniowych. Zadanie nr 5 obejmuje m. in.: 1) Rozbiórka istniejących posadzek i wykonanie nowych w celu dostosowania pomieszczeń do wys. 3,0 m; 2) Naprawa zewnętrznego tynku w miejscach uszkodzeń; 3) Malowanie elewacji; 4) Rozbiórka istniejących ścian działowych; 5) Nowe ściany działowe – beton komórkowy gr. 12 cm, tynk cemwntowo – wapienny 1,5 cm; 6) Utworzenie aneksu kuchennego samoobsługowego: glazura, terakota, wyposażenie (zlew, umywalka, meble); 7) Montaż elementów ażurowych elementów ozdobnych na suficie poprawiających estetykę i akustykę (płyty rastrowe) we wszystkich pomieszczeniach; 8) Gładziowanie tynków oraz sufitów we wszystkich pomieszczeniach; 9) Położenie terakoty we wszystkich pomieszczeniach, 10) Przebudowa łazienek polegająca na rozbiórce istniejących ścian działowych i budowie nowych w łazienkach z betonu komórkowego. Wymiana terakoty i glazury. Zakup podstawowego wyposażenia (umywalki, meble, pisuary, miski ustępowe, baterie); 11) Powłoki malarskie we wszystkich pomieszczeniach – farba akrylowa; 12) Wymiana terakoty i glazury w pomieszczeniach sanitarnych oraz zapleczu socjalno-kuchennym; 13) Obudowa pionów kanalizacyjnych płytą k.-g.; 14) Zakup wyposażenia sali multimedialnej – krzeseł, stołów, tablic ekspozycyjnych, szafy, wertykale, projektor z osprzętem, ekran projekcyjny itp.; 15) Wylewka samopoziomująca we wszystkich pomieszczeniach – wyrównanie lastryko, przygotowanie do położenia płytek; 16) Wszystkie wewnętrzne drzwi i zewnętrzne do wymiany 17) Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 18) Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie; 19) Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej; 20) Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego; 21) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych; 22) Wykonanie instalacji CCTV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Parczewie. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Kompleksowa rewitalizacja Osiedla Polna w Parczewie realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 2017-2023 - Zadanie 3 Centrum Spotkań Międzypokoleniowych”, nie otwierać przed 03.03.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, (II piętro – pokój nr 19) przed upływem terminu składania ofert tj. do 03.03.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 03.03.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach