Przetargi.pl
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326499471, 6499400 , fax. 326 499 402
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326499471, 6499400, fax. 326 499 402
  REGON: 53076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu” wraz z wykonaniem kompleksowych badań. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie badań archeologicznych, wykonanie odpowiednich badań geologicznych, wykonanie odpowiednich ekspertyz i badań konstrukcji obiektu, wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, odsłonięcie, rekonstrukcja i restauracja murów obronnych, odsłonięcie rekonstrukcja i restauracja tarasu artyleryjskiego wraz z dojściem i zejściem do kazamat barbakanu, ekspozycja odkrytych reliktów systemu bastejowego, aranżacja stanowiska artyleryjskiego, uporządkowanie fosy i otaczających skarp. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie badań archeologicznych, badań geologicznych, badań architektonicznych, badań konstrukcyjnych (także wszelkich innych niezbędnych badań i wywiadów), opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), Programem Badań Archeologicznych, Inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną, Opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 maja 2017 r. i innymi załącznikami wraz z wykonaniem innych dokumentów i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w ramach realizacji projektu „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu”. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie niezbędnych ekspertyz - przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje na własny koszt dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego; 2) Wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji obiektu dla potrzeb projektowych; 3) Uzyskanie pozwolenia i wykonanie badań archeologicznych zgodnie z załączonym programem badań archeologicznych wraz z ich pełnym udokumentowaniem (dokumentacja z badań archeologicznych zostanie przekazana Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach); 4) Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – co najmniej 10 otworów sondażowych; 5) Wykonanie badań oraz ekspertyzy technicznej stateczności istniejącego nasypu stanowiącego podstawę dla odbudowywanego tarasu wraz z badaniem stateczności istniejących reliktów murów obronnych pod kątem planowanych robót budowlanych; 6) Wykonanie badań oraz ekspertyzy technicznej stateczności konstrukcji istniejących murów zewnętrznych zamku pod kątem odbudowy tarasu; 7) Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość trwałego obniżenia zwierciadła wody gruntowej pod wpływem prowadzenia prac ziemnych; 8) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację wymienionych wyżej badań oraz odkrywek; 9) Uzyskanie wszelkich innych informacji i danych niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych; 10) Opracowanie koncepcji projektu przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego i jej uzgodnienie z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do prac projektowych; 11) Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych (na dokumentację projektową powinny składać się między innymi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót); 12) Opracowanie programu prac konserwatorskich i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 13) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym; 14) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w szczególności: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia wodnoprawnego (w razie wystąpienia takiej konieczności), decyzji o pozwoleniu na budowę i innych niezbędnych decyzji lub zgłoszeń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego; 15) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem; 16) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich zgodnych z ceną kontraktową; 17) Realizację na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej kompletnych robót budowlanych i konserwatorskich. W ramach niniejszego zadania Wykonawca winien wykonać roboty budowlane polegające w szczególności na: a. Odsłonięciu pierwszej linii murów obronnych wokół Zamku w Siewierzu; b. Konserwacji zachowanych oryginalnych partii lica muru obronnego wraz z ich rekonstrukcją; c. Odtworzeniu i rekonstrukcji pozostałych niezachowanych lub mocno zniszczonych partii muru obronnego; d. Rekonstrukcji oraz ustabilizowaniu skarpy zachodniej wraz z ewentualną stabilizacją fundamentów pod zachodnią ścianą zamku; e. Innych niezbędnych pracach zabezpieczających i stabilizujących nasyp i skarpę stanowiących podstawę rekonstrukcji murów obronnych oraz tarasu artyleryjskiego oraz pracach zabezpieczających posadowienie ścian zewnętrznych Zamku; f. Odtworzeniu i rekonstrukcji dawnego tarasu artyleryjskiego z wykorzystaniem reliktów tarasu odnalezionych podczas prowadzenia poprzednich i aktualnych prac archeologicznych i budowlanych wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zwiedzających (wysokość balustrady); g. Wyeksponowaniu, konserwacji i zachowawczej rekonstrukcji reliktów dwóch bastei od strony południowej do poziomu określonego w dokumentacji rysunkowej i uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; h. Wyeksponowaniu i zachowawczej rekonstrukcji pozostałych reliktów odkrytych podczas poprzednich i aktualnych badań archeologicznych oraz budowlanych zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami i wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; i. Aranżacji XVI-wiecznego stanowiska artyleryjskiego w postaci działa i koszokopów i wykonaniu tych elementów; j. Wykonaniu schodów umożliwiających przejście z poziomu międzymurza/tarasu do podziemi barbakanu; k. Wykonaniu prac porządkowych w obrębie fosy otaczającej Zamek (karczowaniu dzikiej roślinności) oraz uporządkowaniu i ukształtowaniu skarp. 18) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta podczas prowadzenia robót budowlanych i konserwatorskich; 19) Zapewnienie nadzoru archeologicznego; 20) Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej; 21) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie wykonanych robót. 5. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do: 1) Urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp; 2) Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem; 3) Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót; 4) Wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów; 5) Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 6) Wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp; 7) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcą obiektu, zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu; 8) Zabezpieczenia i uporządkowania budowy na czas uroczystości i imprez gminnych mających miejsce na dziedzińcu zamkowym (np. Majówka, Dni Siewierza); 9) Jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku gdy będzie odpłatny; 10) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora ze strony Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót; 11) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót; 12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt; 13) Zgłaszania do odbioru Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 14) Dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających; 15) Wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających; 16) Zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 17) Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 18) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 19) Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia); 20) Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę; 21) Zapewnienia nadzoru archeologicznego; 22) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie; 23) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku; 24) Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę roboty / urządzenia / materiały spełniały wszystkie wymagania postawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień i opinii. 4) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie. 5) Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 6 egzemplarzach (3 w wersji uproszczonej 3 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot umowy będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a kosztorysy również w wersji edytowalnej. 6) W trakcie projektowania, a następnie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 14 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Wcześniej materiały powinny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 7) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia oraz do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. 8) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. 9) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów dla całości zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 10) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie PFU, kalkulacji kosztów oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty przedstawienia kalkulacji kosztów. 11) W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 12) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych. Pola eksploatacji określono we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Rozwiązania równoważne: a) Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Ilekroć mowa jest o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów emisyjnych. b) Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, programie funkcjonalno-użytkowym. c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w dokumentacji przetargowej do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne. d) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Warunki płatności: wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne częściowo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, przelewem na rachunek Wykonawcy. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty i usługi zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Szczegółowe warunki płatności określa wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszącej minimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a maksymalnie na okres 72 miesięcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na okres równy okresowi zadeklarowanej gwarancji. Okres udzielonej gwarancji na cały pozostały przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie uwzględniony podczas oceny ofert na zasadach określonych w Części XIX SIWZ. 10. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne pod kierownictwem kierownika budowy lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności w trakcie robót określonych w części III pkt 4 ppkt 17 do SIWZ. b) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”. 4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert albo załączyć bezpośrednio do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadialnego do oferty, zaleca się, aby był on dołączony w sposób umożliwiający jego zwrot bez naruszania integralności oferty (np. umieszczony w odrębnej koszulce, kopercie, itp. co pozwoli na jego niezależne odłączenie). 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2 do SIWZ, 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3 do SIWZ, Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 3) i 4) (wg załącznika 2 i 3 do SIWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach