Przetargi.pl
Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg

 • Adres: 42612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 854 862 , fax. 322 854 862
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
  ul. Pyskowicka 54
  42612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322 854 862, fax. 322 854 862
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.tgory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim. Szczegółowy zakres prac przedstawiono w przedmiarze robót będącym załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W celu prawidłowej wyceny robót objętych przedmiotem zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia nadzoru właścicielowi sieci w trakcie wykonywania robót w obrębie lub na sieci. Wykonawca przedłoży protokoły odbioru robót spisane z właścicielem sieci w obrębie których lub na których wykonał roboty. 4. Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z SST stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach