Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja wycieczek i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 43 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-861 Lublin, Śliwińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 411 305, , fax. 817 408 055
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 43 w Lublinie
  Śliwińskiego 5
  20-861 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 411 305, , fax. 817 408 055
  REGON: 12161040000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp43.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja wycieczek i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz pracowników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa organizacja wycieczek i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz pracowników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określona w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach