Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja szkoleń warsztatowych w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST w woj. opolskim.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 44 15 250 , fax. (77) 44 15 259
 • Data zamieszczenia: 2022-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Głogowska 25C
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 44 15 250, fax. (77) 44 15 259
  REGON: 531584375
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja szkoleń warsztatowych w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST w woj. opolskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1. Współpraca z osobą i rodziną w formule multiprofesjonalnej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy – odpowiednio do części.Część nr 2. Empowerment jako skuteczne podejście stosowane w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy – odpowiednio do części.Część nr 3. Dialog motywujący - wzmacnianie osób w procesie zmiany.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy – odpowiednio do części.Część nr 4. Partnerska współpraca międzyinstytucjonalna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy – odpowiednio do części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach