Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTÓW I SPEKTAKLI TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU

Teatr Polski we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-032 Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 160 701 , fax. 713 160 703
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Polski we Wrocławiu
  ul. Gabrieli Zapolskiej 3
  50-032 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 160 701, fax. 713 160 703
  REGON: 27891300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTÓW I SPEKTAKLI TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 grupy usług, stanowiące odrębne części zamówienia: I część zamówienia – nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiektach Zamawiającego, II część zamówienia – zapewnienie służby asystenckiej, tj. wykwalifikowanej obsługi ppoż (dyżury) w trakcie spektakli i prób z udziałem widzów, III część zamówienia – wykonywanie prac serwisowych przy instalacji zraszaczowej, IV część zamówienia – wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu ppoż. Wszystkie czynności składające się przedmiot zamówienia należy bezwzględnie wykonywać zgodnie z aktualnymi właściwymi przepisami prawa oraz aktualnym Regulaminem Ochrony Przeciwpożarowej dla Teatru Polskiego we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75251110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. pełnomocnictwo- jeżeli niezbędne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach