Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług przesłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Wierzbowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178522111
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Wierzbowa 16
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178522111
  REGON: 00029164100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inspekcja sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług przesłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest ustalenie szczegółowych warunków kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji do budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16, w Tarnobrzegu ul. 1 go Maja 5, w Przemyślu ul. Mariacka 4 oraz w Sanoku ul. Jezierskiego 39, zgodnie z prognozowanym rocznym zużyciem energii w oparciu o szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz innych danych wynikających z – szczegółowo opisanych w Zał. Nr 1 do SIWZ w poniższych Pakietach. PAKIETY PAKIET NR 1: WSSE w Rzeszowie - budynki przy ul. Wierzbowej 16 - wszystkie punkty poboru PAKIET NR 2: WSSE w Rzeszowie - budynek przy ul. 1 go Maja 5 w Tarnobrzegu PAKIET NR 3: WSSE w Rzeszowie – budynki przy ul. Jezierskiego 39 w Sanoku PAKIET NR 4:WSSE w Rzeszowie – budynek przy ul. Mariacka 4 w Przemyślu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Koncesja na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie wykonawcy o tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach