Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158643241 , fax. +48158646876
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158643241, fax. +48158646876
  REGON: 00030239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalstaszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej Miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do Miejsc odbioru określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokości 3 646 080 kWh. 3. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt. 2 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt. 2. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. 4. Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy umownej określa załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami Wykonawczymi. 6. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 7.1. wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia Stron, 7.2. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego, 7.3. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego. 8. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a: 8.1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Standardy jakościowe określone zostały w szczególności w Rozdziale 8 Rozporządzenia: „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” 8.2. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, zgodnie z Taryfą OSD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2020 r. decyzją nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK. 8.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z Taryfą Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 2. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie PZP. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie), albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie z żądaniem zapłaty). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego, nr konta Banku Gospodarstwa Krajowego, nr konta 41 1130 1192 0027 6007 6420 0008 z dopiskiem: „Wadium – kompleksowa dostawa paliwa gazowego. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego. 5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (nie dotyczy formy w pieniądzu). 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, poświadczoną z oryginałem przez Wykonawcę spiąć trwale z ofertą. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. 7. Wadium winno być załącznikiem do oferty. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w pkt. a i b, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a do SIWZ-formularz cenowy. 2) aktualne Oświadczenie na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania według wzoru załącznik nr 5 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 SIWZ. 3) Wykonawca przekazuje również odrębne oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczące podmiotu trzeciego, na zasoby którego się powołuje – jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o jakim mowa w zdaniu pierwszym – odrębnie dla każdego z nich. 4) zobowiązanie innego podmiotu - tylko jeśli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w oryginale w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w oryginale lub potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), 6) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – tylko w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach