Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Rytwiany

GMINA RYTWIANY ogłasza przetarg

 • Adres: 28-236 Rytwiany, ul. Szkolna 9/1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RYTWIANY
  ul. Szkolna 9/1
  28-236 Rytwiany, woj. świętokrzyskie
  REGON: 830409726
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Rytwiany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwagazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego izapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji do punktów poboru paliwa gazowego Zamawiającego na zasadachokreślonychw ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), zw. dalej „ustawa Prawoenergetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych standardach jakościowych.Standardy jakościowe paliwa gazowego opisane są w ustawie Prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Energiiz dnia z dnia 24 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowychwarunków funkcjonowania systemu gazowego. Standardy jakościowe określone zostały w szczególności w Rozdziale 8Rozporządzenia: „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwianiareklamacji”.2. Szacunkowa, łączna ilość paliwa gazowego przewidziana do dostarczenia w okresie obowiązywania Umowy, wynosi1152,420 MWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach