Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Szczucin

Gmina Szczucin ogłasza przetarg

 • Adres: 33-230 Szczucin, Wolności
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (14) 643 62 78, , fax. (14) 643 64 90
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczucin
  Wolności 3
  33-230 Szczucin, woj. małopolskie
  tel. (14) 643 62 78, , fax. (14) 643 64 90
  REGON: 85166077203113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczucin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Szczucin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej Miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do Miejsc odbioru określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, szacuje się w wysokości 3 147 780 kWh. 3. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2022 jednakże rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego dla poszczególnych Miejsc odbioru opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ nastąpi z dniem wskazanym w kolumnie - okres dostaw „od” tj. 01.01.2021, po uprzednim spełnieniu warunku skutecznego wypowiedzenia lub zakończenia obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 2. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie PZP. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gmina Szczucin) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Gminy Szczucin), albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Gminy Szczucin, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Gminy Szczucin z żądaniem zapłaty). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego – Gminy Szczucin, nr konta 21 9464 0001 2001 0000 4011 0021 w Banku Spółdzielczym w Szczucinie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego. 5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (nie dotyczy formy w pieniądzu). 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, poświadczoną z oryginałem przez Wykonawcę spiąć trwale z ofertą. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. 7. Wadium winno być załącznikiem do oferty. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w Rozdziale XII pkt. 3.1.1 lit. a i b) SIWZ, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień. Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w Rozdziale XII pkt. 3.1.1 lit. a i b) SIWZ, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale XIII SIWZ pkt 9.1 SIWZ Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale XIII pkt 9.1. – 9.4. SIWZ, składa: 11.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP - wystawioną/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 11.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 11.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w Rozdziale XIII pkt 11 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale XIII pkt 11 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach