Przetargi.pl
Dostawa cementu.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, , fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cementu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem, maksymalnie 400 ton cementu- CEM I 42,5 R zwanego dalej „cementem”, o parametrach spełniających normę PN-EN 197-2:2014-05 lub parametrach równoważnych . Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność: a) Wymagania chemiczne dla cementu: Właściwość Wymagania (podano jako procent masy gotowego cementu) Strata prażenia < 5,0 % Pozostałość nierozpusz¬czalna < 5,0 % Zawartość siarczanów (jako SO3) < 4,0 % b) wymagania mechaniczne i fizyczne dla cementu: Klasa wytrzymałości Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Początek czasu wiązania [min] Stałość objętości (rozszerzal-ność) [mm] Wytrzymałość wczesna Wytrzymałość normowa po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach 42,5 R >20,0 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 ≤ 10 W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu cementu o wartości 50% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji). Dostarczony przez Wykonawcę cement będzie służył Zamawiającemu jako surowiec do wytwarzania iniektu, wykorzystywanego do realizacji podsadzkowych robót górniczych w Kopalni Soli „Wieliczka”. Iniekt będzie wytwarzany w zbudowanej w tym celu instalacji oraz transportowany do podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” przy użyciu rurociągów. Warunki dostawy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania cementu na odrębne zlecenia Zamawiającego. Cement będzie dostarczany przez Wykonawcę w terminie do 3 dni, licząc od daty przekazania zlecenia przez Zamawiającego. W zleceniu Zamawiający określi ilość cementu, która winna być dostarczona przez Wykonawcę oraz wymaganą datę i godzinę dostawy. Zlecenia będą składane do Wykonawcy w formie dokumentowej - przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i jednocześnie potwierdzane telefonicznie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać cement na określone w zleceniu godziny, z tolerancją do 60 minut. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, przez całą dobę (także w nocy), maksymalnie do 7 cystern na dobę. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę cementu na godzinę określoną w zleceniu z uwzględnieniem okresu tolerancji, o którym mowa w pkt 5.4, Zamawiający może zostać zmuszony do: 1) zatrzymania pracy instalacji, 2) przeprowadzenia procedury czyszczenia instalacji oraz rurociągów celem uniknięcia zastygnięcia iniektu w instalacji lub rurociągach i tym samym doprowadzenia do ich zniszczenia lub poważnego uszkodzenia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać cement w autocysternach samowyładowczych. Jednorazowa dostawa autocysterną nie powinna być mniejsza niż 25 ton i nie większa niż 29 ton. Transport i rozładunek cementu będzie dokonywany przez Wykonawcę we własnym zakresie. Miejscem dostawy cementu jest Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce ul. Jedynaka 3, 32 – 020 Wieliczka (rejon szybu Kościuszko). Jednostkowe dostawy cementu muszą posiadać: 1) deklarację zgodności z normą PN-EN 197-2:2014-05 lub wg rozwiązań równoważnych, 2) dokument wydania na zewnątrz WZ, Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę charakterystyki. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 4 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2020/EZM/40 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa wraz z ofertą załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji gdy Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach