Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów obsługiwanych przez Oddział w Olsztynie GDDKiA na/przy nowobudowanej drodze kraj. S7, etap I na odcinku Elbląg - Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi kraj. nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki z podziałem na zadania: Zad. 1 - punkty poboru dla miasta Elbląg Zad. 2 - punkty poboru dla gminy Elbląg Zad. 3 - punkty poboru dla gminy Pasłęk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska 89
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01 , fax. (89) 527 35 36, 5272307
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, fax. (89) 527 35 36, 5272307
  REGON: 01751157500179
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów obsługiwanych przez Oddział w Olsztynie GDDKiA na/przy nowobudowanej drodze kraj. S7, etap I na odcinku Elbląg - Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi kraj. nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki z podziałem na zadania: Zad. 1 - punkty poboru dla miasta Elbląg Zad. 2 - punkty poboru dla gminy Elbląg Zad. 3 - punkty poboru dla gminy Pasłęk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów obsługiwanych przez Oddział w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na/przy nowobudowanej drodze krajowej S7, etap I na odcinku Elbląg - Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - punkty poboru dla miasta Elbląg Zadanie nr 2 - punkty poboru dla gminy Elbląg Zadanie nr 3 - punkty poboru dla gminy Pasłęk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 3.700,00 złotych (słownie złotych: trzy tysiące siedemset 00/100), Zadanie nr 2: 4.300,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), Zadanie nr 3: 5.600,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach