Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik

Gmina Mielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6577003 , fax. 085 6577121
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielnik
  ul. Piaskowa 38 38
  17-307 Mielnik, woj. podlaskie
  tel. 085 6577003, fax. 085 6577121
  REGON: 05065945000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik określona w art. 3 ust 30 ustawy Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U z 2012r. poz. 1059), tzn. obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz jej przesyłania lub dystrybucji, świadczonych na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, wskazane w art. 5 ust. 3 tejże ustawy. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do: 1. 28 punktów odbioru energii - w taryfie C12b 2. 29 punktów odbioru energii - w taryfie C11 3. 1 punktu odbioru energii - w taryfie C21 4. 4 punkty odbioru energii - w taryfie G11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Podane ilości zużycia energii elektrycznej są szacunkowe - prognozowane. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 708 102 kWh, w tym: 1. w taryfie C12b: 333 835 kWh 1.01. strefa dzienna: 111 943 kWh 1.02. strefa nocna: 221 892 kWh 2. w taryfie C11: 338847 kWh 3. w taryfie C21: 27420 kWh 4. w taryfie G11: 8000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach