Przetargi.pl
Klub dziecięcy w Babiaku - wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych

Gmina Babiak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-620 Babiak, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2711071, 2711624, 26160457, , fax. 063 2711624
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babiak
  Plac Wolności 5
  62-620 Babiak, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2711071, 2711624, 26160457, , fax. 063 2711624
  REGON: 00053302190931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Klub dziecięcy w Babiaku - wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja części budynku zlokalizowanego w miejscowości Babiak, ul. Poznańska 8, działka nr 122/3 na potrzeby zorganizowania gminnego klubu dziecięcego dla 10 dzieci w ramach Programu MALUCH + Edycja 2020. Zakres prac obejmuje: - roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, izolacje, posadzki, stolarka drzwiowa, tynki wewn., okładziny, sufity, malowanie, wentylacja, elewacje, schody wejściowe zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych, plac zabaw (nawierzchnia); - roboty sanitarne: roboty rozbiórkowe instalacji wod.-kan., roboty montażowe instalacji wodociągowej, roboty montażowe istn. sieci kanalizacyjnej i c.o., instalacja kotłowni, - roboty elektryczne: oświetlenie i gniazdka elektryczne, pomiary elektryczne. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna. Dokumentację przetargową można pozyskać ze stron internetowych www.babiak.org.pl lub w Urzędzie Gminy w Babiaku w godzinach pracy urzędu (8.00-15.00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do formularza ofertowego).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach