Przetargi.pl
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4362784, , fax. 77 4362784
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka
  Piastowska 26
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 77 4362784, , fax. 77 4362784
  REGON: 00031281100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskorczak-prudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zmówienia: Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem odsączającym i odtworzeniem nawierzchni. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ pn.: dokumentacja projektowa oraz STWiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 3.3 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wymaga się wykonanie robót w dwóch etapach: a) I etap robót – wykonany w 2019 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, b) II etap – wykonany w 2020 r. - termin wykonania robót zgodnie z harmonogramem od 01 czerwca do 30 sierpnia 2020 r. 3.4 UWAGA! Wymagane jest uwzględnienie w procesie wykonania przedmiotowego zamówienia realizację robót w czynnym obiekcie. 3.5 Inwestycja podlega uzyskaniu pozwolenia na budowę co zostało dopełnione przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2 Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 6.2.1 wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do SIWZ), 6.2.2 pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 6.2.3 oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ (należy dostarczyć wraz z ofertą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach