Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej

Gmina Skoroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4318505 w. 36
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoroszyce
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 77 4318505 w. 36
  REGON: 53141294100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej Przedmiotem zamówienia są roboty sanitarne i grzewcze w zakresie: - instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 1 i nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego polegających na całkowitej wymianie instalacji, w tym wymiana grzejników i instalacji przewodowej z przystosowaniem jej do wyniku audytu energetycznego i spełnieniem jego zaleceń, z zastosowaniem istniejącego systemu grzewczego z nową kotłownią i piecami 150 kW i 75 kW na pellet, - instalacji tranzytu ciepłej wody użytkowej z nowej kotłowni do budynku oddziału przedszkolnego, - instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali sportowej Szczegółowy zakres robót jest ujęty Programie Funkcjonalno – Użytkowym, rysunkach i opisach technicznych, w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Dyrektorem placówki taki sposób i termin wykonania robót wewnątrz budynku, aby nie utrudniało to prowadzenia zajęć szkolnych. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.). Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (powierzchnie, kubatura, powierzchnia dachu i inne). 2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. b) Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy. c) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, w tym inwentaryzację wykonanych robót wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (powierzchnie, kubatura, długości instalacji, rysunki powykonawcze z przebiegiem instalacji i inne). d) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, jeśli jest niezbędne. e) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN(DWG)). f) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, w tym w zakresie remontu systemu grzewczego wraz z protokołem sprawdzenia przewodów kominowych, 2) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 3) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 4) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 5) koszty dozoru budowy, 6) koszty wywozu odpadów, 7) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie przedmiotu postępowania, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, jeżeli: Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 62 8872 0003 0040 5020 2000 0030. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Przesłanki dotyczące zwrotu zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. 8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 8.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 8.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach