Przetargi.pl
IHIT/P/21/09 - Usługa Prania i prasowania bielizny szpitalnej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 349 62 22 , fax. 022 349 62 23
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
  ul. Indiry Gandhi 14 14
  02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23
  REGON: 00028848400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihit.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IHIT/P/21/09 - Usługa Prania i prasowania bielizny szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa prania bielizny szpitalnej w siedzibie (pralni) Wykonawcy obejmująca: 1. pranie i maglowanie bielizny białej i kolorowej, dezynfekcję, pranie i maglowanie bielizny operacyjnej 2. pranie i prasowanie fartuchów i odz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy , którzy 1)spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formulą spełnia -nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty); 1.1. Oświadczenie Wykonawcy , że zastosowane preparaty do dezynfekcji i prania przedmiotu zamówienia posiadają deklarację zgodności CE lub wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r (Dz. U. Nr93 poz. 896), oraz że odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone na żądanie Zamawiającego. 1.2. Oświadczenie Wykonawcy, że transport bielizny pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi spełniać warunki pełnej izolacji sanitarnej 1.3. Oświadczenie Wykonawcy, że pralnia podlega stałemu nadzorowi sanitarnemu na zasadach określonych w Ustawie o Inspekcji Sanitarnej. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. zmieniającego w/wymienione rozporządzenie Dz. U. Nr 188 poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2.2. Opinia właściwego inspektora sanitarnego potwierdzająca, że pralnia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006r (Dz.U.nr 213 poz. 1568)-posiada barierę higieniczną. Dokumenty, o których mowa w pkt.2 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihit.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach