Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w gm. Łochów w powiecie węgrowskim

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7922617 , fax. 7922617 w. 145
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5 5
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 025 7922617, fax. 7922617 w. 145
  REGON: 71158666200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w gm. Łochów w powiecie węgrowskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr I. Zamówienie polega na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i założeniu ewidencji budynków dla obrębów Karczewizna, Laski zgodnie z załączonymi projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków i dołączonymi warunkami technicznymi mod
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część nr I - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1200 (słownie: tysiąc dwieście) złotych Część nr II - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 1.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, każdy z wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) dowód wniesienia wadium, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5) wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatwegrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach