Przetargi.pl
„Historia Obszaru Dolnej Noteci do 1945 roku Strzelce Krajeńskie - Drezdenko - Dobiegniew i okolice - publikacja promująca historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego ”

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 001208777
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.univ.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Historia Obszaru Dolnej Noteci do 1945 roku Strzelce Krajeńskie - Drezdenko - Dobiegniew i okolice - publikacja promująca historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie dzieła do druku, które obejmuje: 1) opracowanie redakcyjne tekstu (merytorycznie i stylistycznie); 2) wykonanie korekty technicznej, językowej i autorskiej (rewizyjnej, na podstawie tzw. makiety – w formie wydruku papierowego lub w postaci pliku elektronicznego) tekstu; 3) przygotowanie historycznych rycin i map do druku (wymagających w wielu przypadkach umiejętności podwyższenia ich jakości); 4) przygotowanie projektu graficznego layout: tekst podstawowy jednokolumnowy, czcionka book antiqua 13 pkt i odpowiednia dla śródtytułów, analogicznie do tomu i serii „Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen” 5) skład i łamanie; 6) przygotowanie projektów graficznych związanych z oprawą: a) przygotowanie projektów okładek obu tomów do druku, zgodnych z makietą serii wydawniczej; b) dwóch wyklejek na wewnętrzne strony okładki c) przygotowanie propozycji projektu obwolut i jego przygotowanie do druku 7) sporządzenie indeksu osobowego i graficznego; 8) przygotowanie plików pdf do wydania dzieła w formacie e-booka do dystrybucji na płytach CD, nośnikach typu pendrive i/ lub poprzez udostępnienie w Internecie; 2. Druk 500 egzemplarzy (dwa tomy po 250 egzemplarzy) o parametrach: 1) objętość: a) wydawnicza: tekst 50 art. (1000 stron znormalizowanego maszynopisu) + ilustracje – ok 18 arkuszy wydawniczych ilustracji (450 rycin, w tym mapy, o różnej wielkości i kolorystyce, barwne lub czarno-białe w części przewidziane do zamiany w sepię); b) przewidywana objętość drukarska (w formacie a4) obu voluminów łącznie do ok. 1102 stron, czyli 137,75 arkuszy drukarskich, w tym tekst i materiały ilustracyjne czarno-białe i kolorowe, które będą rozmieszczone w całej książce w tekście, rzadziej w formie tablic z fotografiami lub map w tekście albo na wklejkach 3. Format: A4 (blok po obcięciu: 205 mm x 290 mm) 4. Środki (wnętrze) tomów: 1) papier – kreda matowa 115 g/m2 2) kolor środków (wnętrza): całość 4+4 5. Okładki do 2 tomów: 1) oklejka do twardej oprawy: kolorystyka: 4+0, papier 170 g/m2, uszlachetnienie folia matowa 2) obwoluta: kolor 4+0, uszlachetnienie: folia matowa, laminat błysk, papier kreda 200g 6. Twarda oprawa, szyta nićmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące współpracy ze środowiskiem naukowym redaktora merytorycznego – stanowi kryterium oceny ofert. Nie podlega uzupełnieniu. Załącznik nr 7 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 4. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 5. Próbka publikacji – 3 dzieła: a) podręcznik akademicki – 1 sztuka; b) publikacja naukowa lub popularno-naukowa – 1 sztuka; c) kolorowy album zdjęciowy – 1 sztuka. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wszystkich 3 wymienionych powyżej publikacji – próbki nie podlegają uzupełnieniu. Oferta, która nie będzie zawierała wymaganych próbek, będzie zawierała próbki niezgodne z SIWZ lub będzie zawierała niewłaściwą ilość próbek zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach