Przetargi.pl
Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale - Stare Grochale gmina Leoncin .

Urząd Gminy Leoncin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7856585 , fax. 22 7856585
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3 3
  05-155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7856585, fax. 22 7856585
  REGON: 00053898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale - Stare Grochale gmina Leoncin .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. Gmina Leoncin: Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną jest zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Grochale - Stare Grochale gmina Leoncin . Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wodociągu dla zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych ludności oraz dla zapewnienia niezbędnej ilości wody do celów p. pożarowych. Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC 160/6,2 oraz z PVC -U 110/4,2 i PVC-U 90/4,3. Długość projektowanej sieci wodociągowej : PVC-U 90/4,3 L=12,00 mb, PVC-U160/6,2 L=1 080,50mb, PVC-U110/4,2L= 1 452,00 mb Długość i trasę przebiegu sieci wodociągowej ze wskazaniem długości odcinków o poszczególnych przekrojach określa projekt budowlany opracowany przez Pracownię Projektową EKOPROJEKT 06-400 Ciechanów ul. Nadrzeczna 39 oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwaracji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leoncin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach