Przetargi.pl
Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przewodami tłocznymi i pompowniami w miejscowości Michałów gmina Leoncin.

Urząd Gminy Leoncin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7856585 , fax. 22 7856585
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3 3
  05-155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7856585, fax. 22 7856585
  REGON: 00053898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przewodami tłocznymi i pompowniami w miejscowości Michałów gmina Leoncin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach projektu Gmina Leoncin: Przebudowa i rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną jest zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przewodami tłocznymi i pompowniami w miejscowości Michałów gmina Leoncin Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przewodami tłocznymi i pompowniami ścieków w miejscowości Michałów i Leoncin gm. Leoncin na działkach nr ew. 13, 14, 15, 34, 33/1, 33/7, 33/13, 33/17, 48/2, 48/3, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/2, 55/1, 56/3, 56/4, 57, 60/2, 63, 72, 100. Sieć kanalizacyjną projektuje się celem odprowadzeniem ścieków bytowo - gospodarczych z posesji w miejscowości Michałów poprzez istniejącą kanalizacje ciśnieniową w miejscowości Michałów i grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Leoncin. Projektowane rurociągi : kanalizacji grawitacyjnej z rur ; PVC-U 200/5,9-L= 1 502,50 m, PVC-U 160/4,7-L=67,00 m kanalizacji ciśnieniowej z rur : PE 110/6,3-L=382,00 m, PE 90/5,1-L= 1 237,50 m oraz pompownie ścieków od P1 do P5 Długość i trasę przebiegu sieci kolektorów kanalizacji ze wskazaniem długości odcinków o poszczególnych przekrojach określa projekt budowlany opracowany przez Pracownię Projektową EKOPROJEKT 06-4000 Ciechanów ul. Nadrzeczna 39. Ponadto zakres robót poszczególnych określi harmonogram rzeczowo-finansowy dołączony do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 35 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy ) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leoncin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach