Przetargi.pl
Frezowanie poboczy dróg powiatowych

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Frezowanie poboczy dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na mechanicznym obustronnym ścinaniu poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego na odcinkach o łącznej powierzchni 136 400,00 m2, według poniższego zestawienia: a) Droga powiatowa Nr 1834L - na odcinku Uher - Niedziałowice (Gm. Rejowiec)- 16 000,00m2 b) Droga powiatowa Nr 3130L - na odcinku Niedziałowice - Rejowiec - 8 400,00 m2 c) Droga powiatowa Nr 1845L - na odcinku Turka - Natalin - 34 000,00 m2 d) Droga powiatowa Nr 1717L - na odcinku Sawin - Wólka Tarnowska - 26 000,00 m2 e) Droga powiatowa Nr 1809L - na odcinku Siedliszcze - Wola Korybutowa - 18 000,00 m2 f) Droga powiatowa Nr 1821L - na odcinku Sawin-Ruda Huta - 20 000,00 m? g) Droga powiatowa Nr 1860L - na odcinku Wojsławice - Turowiec - 14 000,00 m? Zakres robót obejmuje: a)ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości ścinania od 10 do 20 cm średnia szerokość ścinki 1.0 m, spadek 5%, b)transport urobku na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowanie we własnym zakresie, c)uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa: 1.Przedmiar robót. 2.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: I.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. II.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. III.Uporządkowanie placu budowy. IV.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach