Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Miasta Włodawa w 2014 r.

Burmistrz Włodawy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, al. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (082) 57 21 444 , fax. (082) 57 22 454
 • Data zamieszczenia: 2014-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Włodawy
  al. J. Piłsudskiego 41 41
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. (082) 57 21 444, fax. (082) 57 22 454
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Miasta Włodawa w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest 1.1.1 Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach ulepszonych; 1.1.2. Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach nieulepszonych; 1.1.3. Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynieryjnych; 2. Szczegółowy zakres prac 2.1. Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach ulepszonych (zadanie 1.1.1): a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0,8mm lub 0,12mm wytworzonych z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 wg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie asfaltowe. Głębokość ubytku do 6 cm (240 m2) Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą tarczową z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie podłoża uszkodzonych miejsc z usunięciem luźnych elementów, skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności głębokości uszkodzenia, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie spoin emulsją asfaltową. b) Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową - średnia głębokość ubytku do 4 cm (400 m2) Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, oczyszczenie podłoża, skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsja asfaltową do poziomu otaczającej nawierzchni, posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem, usunięcie pozostałego kruszywa, które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca; c) Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową - rakowiny i spękania (200 m2) Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, oczyszczenie podłoża, skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsja asfaltową do poziomu otaczającej nawierzchni, posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem, usunięcie pozostałego kruszywa, które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca; d) Naprawa nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową. (230 m2) Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, rozebranie uszkodzonej nawierzchni, uzupełnienie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania, ułożenie nawierzchni z płyt odzyskowych będących w dobrym stanie lub nowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca; e) Naprawa cząstkowa nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 lub kostki brukowej betonowej grubości 6 cm lub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z zamuleniem spoin. (40 m2) Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, rozebranie uszkodzonej nawierzchni, uzupełnienie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 odzyskowych będących w dobrym stanie lub nowych, kostki brukowej grubości 6 cm lub 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca. f) Przełożenie lub ustawienie krawężników i obrzeży betonowych - różny asortyment (40mb) Wyszczególnienie robót: rozebranie krawężników lub obrzeży, oczyszczenie materiału, rozebranie oporu betonowego, ustawienie krawężników lub obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem lub obrzeżem z betonu B10. Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca. g) Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy i wypełnieniem spoin piaskiem (20m2) Wyszczególnienie robót: korytowanie gł. 20 cm; wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm od 1,5 do 2,5 MPa gr. 12 cm; ułożenie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm; ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; zamulenie spoin piaskiem. 2.2. Bieżące utrzymanie ulic i dróg o nawierzchniach nieulepszonych (zadanie 1.1.2.): a) Naprawa nawierzchni gruntowych - profilowanie. (15000 m2) Wyszczególnienie robót: zabezpieczenie miejsca robót, profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki mechanicznej z nadaniem wymaganych spadków, kontrola pracy sprzętu przez robotnika (uzupełnienie miejsc o większych ubytkach). Sprzęt i materiały użyte do wykonania zadania zapewnia Wykonawca; 2.3. Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynieryjnych (zadanie 1.1.3.): a) Malowanie stalowych elementów mostowych farbą renowacyjną, antykorozyjną w kolorach powszechnie stosowanych na obiektach mostowych, tj. białym i niebieskim, zgodnie ze wskazaniem inwestora. (52 m2) b) Malowanie drewnianych elementów mostowych farbą impregnacyjną do drewna kolorem zbliżonym do obecnego (odcień brązu). (120 m2) 3. Ilość jednostek miar podaną w poszczególnych zadaniach należy traktować szacunkowo jako planowaną do wykonania. Faktyczne wykonanie może ulec przesunięciu między poszczególnymi zadaniami, jednak łączna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ceny ofertowej. Z uwagi na prognozowany zakres robót całego zadania może ulec zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wlodawa.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach